РЕШЕНИЕ   № 218

                                                      22.07.2010 година             град Хасково

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Хасковският окръжен съд                                                                        граждански състав

На двадесет и втори юли                                                                 Две хиляди и десета година

В закрито заседание,в състав:

Председател: Ми лен а Дечева

Ч ленове: 1.Жулиета Серафимова

                      2.Тодор Хаджиев

Секретар:

Прокурор:

Като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

В.ч.гр.д.№418 по описа на съда за 2010 година,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.278 вр. чл.463 от ГПК.

Обжалвано е разпределение от 05.05.2010г.,извършено по изпълнително дело №20098750400402/2009г. по описа на ЧСИ Захари Запрянов,рег.№875,с район на действие Окръжен съд-Хасково.

                 Жалбоподателят "Първа инвестиционна банка"АД-гр.София е останал недоволен от разпределението от 05.05.2010г.,извършено по изпълнително дело №20098750400402/2009г. по описа на ЧСИ Захари Запрянов,рег.№875,като твърди,че разпределението противоречи на чл.136 от ЗЗД и нарушава правото на предпочтително удовлетворяване на банката.Поддържа,че за да се удовлетворят разноските по изпълнението на взискателя "Владини трейдинг"ЕООД-гр. Чирпан следвало изпълнителните разноски да са направени за осъществяването на публичната продан по изпълнителното дело,а именно: на 14 броя селскостопански животни/млечни крави/,върху които в полза на банката имало учреден особен залог. Счита,че съобразно чл.136 ал.1 т.1 от ЗЗД привилигировани били единствено онези разноски по принудително изпълнение на взискателя „Владини трейдинг"ЕООД,които се отнасяли до проданта на тези животни.В противоречие със закона в разпределението били включени като привилигировани разноски за опис по т.20 от ТТРЗЧСИ и таксите за описване на недвижимия имот,таксите за описване на други движими веши,различни от 14 броя селскостопански животи и. Счита, че незаконосъобразно било разпределението и в сумите на таксите по т.4,5,7 и 9 от ТТРЗЧСИлъй като същите не са отнасяли за принудителното изпълнение върху селскостопанските животни,а били свързани с изпълнителни действия срещу друго имущество на длъжниците,различно от продадените животни.Разпределението противоречало и на разпоредбата на чл.76 ал.1 т.2 от ГПК.По изпълнителното дело липсвали доказателства за реално платени разноски от взискателя,по чиято молба е започнало изпълнението.Съгласно чл.80 от Закона за частните съдебни изпълнители за всяко действие на ЧСИ дължимата такса се внасяла авансово,а в чл.79 от същия закон бил указан редът,по който ЧСИ събирал дължимите неплатени такси и разноски,а именно по реда на чл.410 от ГПК.Счита също,че разпределението не било съобразено с реда на привилегиите по чл.136 от ЗЗД,тъй като първо се отделяли суми за изплащане на едно хирографарно вземане,каквото е вземането на ЧСИ за неплатените дължими такси и разноски,а едваслед това се удовлетворявало и то само частично,вземане с привилегия по чл.136 ал.1 т.З от ЗЗД,каквото било вземането на заложния кредитор "Първа инвестиционна банка"АД.Банката като присъединен взискател по изпълнителното дело направила разноски в размер на 240лв.,които не били включени в разпределението на ЧС И. Претендира от съда да отмени обжалваното разпределение от 05.05.2010г.,извършено по изпълнително дело №20098750400402/2009г. по описа на ЧСИ Захари Запрянов,рег.№875 и да задължи ЧСИ да изготви ново разпределение,в което да се отстранят посочените в жалбата нарушения на закона и на правото на предпочтително удовлетворение на „Първа инвестиционна банка"АД като заложен кредитор и присъединен взискател.

Постъпило е писменно възражение по жалбата от „Владини трейдинг"ЕООД-гр.Чирпан-взискател по изпълнително дело №20098750400402/2009г. по описа на ЧСИ Захари Запрянов,рег.№875 „който чрез процесуалния си представител излага доводи срещу твърденията в жалбата за неправилност на обжалваното действие на ЧСИ.

Длъжниците по изпълнението З.В.Х. и Е.Д.С. не са подали писменни възражения по жалбата и не са взели становище по същата.

Приложени са писменните обяснения на ЧСИ Захари Запрянов рег.№875,в мотивите на които са изложени аргументи за превилност и законосъобразност на извършеното разпределение.Поддържа,че жалбоподателя неправилно прави тълкуване на разпоредбата на чл.136 ал.1 т.1 от ЗЗД,като изрично заявява,че таксите и разноските по изпълнението били заплатени от взискателя,по чиято молба е образувано изпълнителното производство в пълен размер.

Съдът като взе предвид доводите на страните,доказателствата,приложени в изпълнителното производство и писменните обяснения на ЧСИ,констатира следното:

Жалбата е подадена срещу подлежащо на обжалване изпълнително действие,в съотвествие с разпоредбата на чл.463 от ГПК,подадена е в срока по чл.462 ал.2 от ГПК,от активно легитимирана страна и поради това е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по изпълнително дело №20098750400402/2009г. по описа на ЧСИ Захари Запрянов,рег.№875 е образувано по молба на взискателя „ВЛАДИНИ ТРЕЙДИНГ"ЕООД-гр.Чирпан против длъжниците З.В.Х. и Е.Д.С. В хода на изпълнението като взискател се е присъединил настоящият жалбоподател "Първа инвестиционна банка" АД-гр. София. За удовлетворяване на вземанията на кредиторите,принудителното изпълнение е насочено срещу движими вещи-14 броя селскостопански животни/млечни крави/,собственост на длъжниците., които са били продадени на извършена публична продан на 01.04.2010г.Селскостопанските животни,порадени на публичен търг с устно наддаване са заложени в полза на „Първа инвестиционна банка" АД-гр. София. С лед приключването на проданта на селскостопанските животни на 05.05.2010г. ЧСИ захари Запрянов е издал постановление,с което на основание чл.460 и сл. от ГПК вр. чл.136 от ЗЗД е извършил разпределение на постъпилата по изпълнителното дело сума в общ размер на 8 100лв.Сумата от 8 100лв. е разпределена съобразно правилото на чл.136 от ЗЗД-първо вземанията за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение и след това обезпеченото със залог вземане .

         По така извършеното разпределение се оспорва на първо място,обстоятелството,че по т.1-вземания за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение/дължими разноски и такси по изпълнителното дело/,в разпределената сума са включени разноски на взискателя „Владини Трейдинг"ЕООД-гр.Чирпан,които не са били направени за осъществяването на публичната продан на 14броя селскостопански животни/млечни крави/,върху които банката има учреден особен залог.Разноски в този смисъл следвало да бъдат само тези,които са свързани с животните,предмет на публичната Продан и направени от кредитора във връзка с образуването на изпълнителното дело.Т.е. позовава се на нарушение на чл.136 ал.1 т.1 от ЗЗД.По повод на посоченото в жалбата следва да се отбележи,че привилегията по чл.136 ал.1 т.1 от ЗЗД има предвид не изобщо разноските като абсолютна величина,а само тези,които са по обезпечаването и принудителното изпълнение и нещо повече,които ползват останалите кредитори.Ползата в разпоредбата на чл.136 ал.1 т.1 от ЗЗД се отнася и до двете хипотези-на вземания за разноски по обезпечаване и принудително изпълнение и на вземания за разноски по исковете по чл.134 и чл.135 от ЗЗД.Водещото е да са налице разноски,които са направени така,че ползват и другите кредитори,като в първата хипотеза е без значение връзката между разноски и конкретни вещи/движими и недвижими/,а във втората хипотеза привилегията се разпростира не върху цялото длъжниково имущество,а само върху конкретния имот,който е бил предмет на косвените искове.Вярно е,че съгласно чл.457 ал.1 от ГПК присъединилият се взискател има същите права в изпълнителното производство,каквито има и първоначалния взискател,но това не прави автоматично разноските му приви л игировани,както впрочем това са отнася и за първоначалния взискател.Водещото в случая са действията,които са предприети от съответния кредитор да са такива,че да ползват останалите кредитори и именно поради това,разноските за тях се дължат предпочитително.Противното би дало възможност за злоупотреба от страна на по-късно включилите се в изпълнителния процес взискатели да не са инициирали изпълнителното производство ,а да се ползват с привилегия по-голяма от тази на първоначалния взискател.Ето защо съдът счита,че при извършването на разпределението на сумата от 8100лв.,получена от извършената продажба на 14 броя селскостопански животни,ЧСИ правилно и в съотвествие с изискванията на чл.136 ал.1 т.1 от ЗЗД е разпределил дължимите разноски и такси по изпълнителното дело,като е присъдил такива и на жалбоподателя в настоящето производство,съответно 502лв. и 479лв.В случая с право на предпочтително удовлетворение са вземанията за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение,които са реално направени спрямо кредиторите,които се ползват от тези разноски.Очевидно всички присъдени суми в т.1 от разпределението на ЧСИ от 05.05.2010г. са именно такива и правилно са били разпределени.В този смисъл довода на жалбоподателя,че на първоначалния взискател"Владини Трейдинг"ЕООД-гр.Чирпан следва да се присъдят само разноските направени досежно извършването на публичната продан на 14 броя селскостопански разноски по обезпечаването и принудителното им изпълнение е неоснователно и не намира опора в разпоредбата на чл.136 ал.1 т.1 от ЗЗД.В настоящият случай жалбо подателят счита,че следва да се приложи втората хипотеза,предвидена от законодателя в посочената разпоредба,но очевидно това не е такалъй като в случая принудителното изпълнение не е насочена срямо имоти,за които са били водени искове по чл.134 и 135 от ЗЗД.Тази хипотеза е отделна и касае вземанията за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение за посочените два косвени иска и тогава тези разноски се присъждат от стойността на имота/предпочтително/,за който са направени,който е предмет на публичната продан,но не е за разноските по обезпечаването и принудителното изпълнение,спрямо кредиторите,които се ползват от тези разноски.Правилно е разпределението извършено от ЧСИ в т.2 от същото,тъй като е изплатена сума на присъединения взискател,чието вземане е обезпечено с особен залог върху животните предмет на извършената публична проданд.е. правилно е приложена разпоредбата на чл.136 ал.1 т.З от ЗЗД от ЧСИ.За неоснователен съдът намира довода на жалбоподателя,че разноските,присъдени на първоначалния взискатене били реално и действително платени,тъй като законодателят изрично е предвидил в разпоредбата на чл.79 ал.1 от ГПК,че разноските по изпълнението са за сметка на длъжника,като е допуснал и хипотезата на невнасяне на такси от взискателя/ал.2 от същата разпоредба/.В случая разноските са изчислени от ЧСИ,същите са дължими и правилно включени в разпределението,а към момента са и изцяло платени в пълен размер от взискателя"Владини Трейдинг"ЕООД-гр.Чирпан,както се установява от обясненията на ЧСИ..

           Предвид изложеното настоящият съдебен състав намира подадената жалба от присъединения взискател"Първа инвестиционна банка" АД-София ,против извършеното на 05.05.2010г. разпределение от ЧСИ по изп.д.№402/2009г. За неоснователна и недоказана,а обжалваното действие на ЧСИ Захари Запрянов за правилно и законосъобразно,поради което същото ще следва да бъде потвърдено.Предвид неоснователността на подадената жалба съдът намира за неоснователно и направеното искане за спиране на изпълнителното дело до приключването на съдебното разглеждане на жалбата.

           Водим от горното,съдът

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА Разпределение от 05.05.2010г.,извършено по изпълнително дело №20098750400402/2009г. по описа на ЧСИ Захари Запрянов,рег.№875,като правилно и законосъобразно.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Първа инвестиционна банка"АД-гр.София за спиране на производството по №20098750400402/2009г. по описа на ЧСИ Захари Запрянов,рег,№875 до приключване на съдебното производство по разглеждане на жалбата.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд-Пловдив в едноседмичен срок,от връчване на страните.

Председател:                                            Членове: 1.

                                                                                                         2.