Р Е Ш Е Н И Е

 

№.…../ 03.02.2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският окръжен съд, гражданска колегия, в публично заседание на двадесет и трети януари през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ТОДОР ХАДЖИЕВ

 

при секретаря Д.Х., като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 345 по описа за 2011 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Д.М.М. ***” АД иск с правно основание чл. 226 КЗ за сумата от 30 000 лв. за неимуществени вреди.

Ищцата твърди, че на 19.02.2010 г. в гр. Хасково на ул. „Стара планина” И.К.М., управлявайки лек автомобил „Рено 5” с ДК № Х6263АВ, причинил ПТП, вследствие на което получила следните травматични увреждания; травматична дискова херния на ниво 5 - ти поясен и 1 - ви кръстен прешлени и лезия на фибуларен и тивиален нерви на левия крак с невъзможна дорзална и планетарна флексия на ходилото и изразен болков керенчев синдром за левия крак и поясно - кръстната област причиняващо трайно затруднение в движението на левият крак. С одобрено на 18.01.2011 г. споразумение по НОХД № 1486/2010 г. на РС – Хасково И.К.М. е признат за виновен за ПТП. За управлявания от него автомобил има сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" по полица № 0434611 с валидност от 21.11.2009 г. до 20.11.2010 г. Твърди, че към настоящият момент лечението й продължава, като продължава да изпитва затруднения в движението на левия крак и снагата. Предвид изложеното желае да бъде постановено съдебно решение, с което „Бул инс” АД бъде осъден да й заплати на основание чл. 226 КЗ обезщетение за неимуществени вреди в размер на 30 000 лв.

Ответникът „Бул инс” АД оспорва предявени иск с доводи, че виновният водач не е имал застраховка „Гражданска отговорност” и за прекомерност на претенцията.  

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, констатира следното:

С одобрено на 18.01.2011 г. споразумение по НОХД № 1486/ 2010 г. на Хасковски районен съд И.К.М. е признат за виновен в това, че на 19.02.2010 г. в гр. Хасково при управление на МПС – лек автомобил „Рено 5” с ДК № Х6263АВ нарушил правилата за движение и по непредпазливост причинил на Д.М.М. средна телесна повреда, изразяваща се в постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота  - престъпление по чл. 343, ал. 1, б. "б", вр. чл. 342, ал. 1 НК.

По делото е представена справка от интернет страницата на „Гаранционен фонд”(www.eisoukr.guranteefund.org), от която е видно, че към 19.02.2010 г.  МПС с ДК № Х 6263АВ има активна застраховка „Гражданска отговорност” по полица № А07160434611, издадена от „Бул инс” АД за периода 20.11.2009 г. – 20.11.2010 г. В противната насока е справка от интернет страницата на Комисия за финансов надзор, според която към 19.02.2010 г. за автомобил с ДК № Х 6263АВ няма валидна застраховка „Гражданска отговорност”.

От назначената и приета по делото съдебно – медицинска експертиза е видно, че от станалото на 19.02.2010 г. ПТП ищцата Д.М. е получила Травматична дискова херния на нивото на 5 – ти поясен, І – ви кръстен прешлени; лезия на фибуларен и тибиален нерви на левия крак с невъзможна дорзална и плантарна флексия на ходилото и изразен болков коренчев синдром за левия крак и поясно - кръстната връзка. Дисковата херния води до хронични и обострящи се усложнения, изразяващи се в различни по продължителност периоди от различни по интензивност болки, както и затруднения в движението на съответния крайник от страната на коренчевата увреда, които могат да продължат и цял живот. Според вещото лице единствената възможност за възстановяване на ищцата е чрез оперативна интервенция, но и тя не гарантира пълното й възстановяване. Неудобствата от дисковата херния се изразяват в постоянните болки, които се увеличават при физически усилия, затрудненото движение на снагата, на единия или двата крака. С оглед бременността на ищцата тези болки се усилват, като освен това тя не може да взима лекарства, за да не увреди плода. По отношение на второто увреждане – лезия на фибуларен и тибиален нерви на левия крак, вещото лице сочи, че към датата на прегледа – 30.11.2011 г. все още са налице болки, прояви на изтръпване и намалена сетивност на левия крак, както и че все още чувства дискомфорт при ходене.   

Разпитаните по делото св. Мария Петрова и Емил Чакъров сочат, че около 2 месеца след катастрофата ищцата е била на легло и не е могла сама да се обслужва. Понастоящем продължава да чувства болки в кръста и левия крак, което затруднява придвижването й.

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

Нормата на чл. 226, ал. 1 КЗ регламентира правото на увредения, спрямо който застрахованият е отговорен, да иска обезщетението пряко от застрахователя. Отговорността на застрахователя за обезщетяване на третото увредено лице е договорна, тъй като произтича от сключения между него и прекия причинител на вредата договор за застраховка „гражданска отговорност", с който е застрахована деликтната отговорност на водача на моторното превозно средство. Затова отговорността на застрахователя е обусловена и функционално свързана с деликтната отговорност на застрахования.

По делото се установи, че с одобрено на 18.01.2011 г. споразумение по НОХД № 1486/ 2010 г. на РС – Хасково И.К.М. е признат за виновен в това, че на 19.02.2010 г. в гр. Хасково при управление на МПС – лек автомобил „Рено 5” с ДК № Х6263АВ нарушил правилата за движение и по непредпазливост причинил на Д.М.М. средна телесна повреда, изразяваща се в постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота - престъпление по чл. 343, ал. 1, б. "б", вр. чл. 342, ал. 1 НК. Така одобреното споразумение, което има последиците на присъда (чл. 383, ал. 1 НПК), установява по несъмнен начин елементите на непозволеното увреждане по чл. 45 ЗЗД, тъй като по силата на чл. 300 ГПК влязлата в сила присъда на наказателния съд е задължителна за гражданския съд, разглеждащ гражданските последици от деянието относно това, дали е извършено деянието, неговата противоправност и вината на дееца.

По делото е налице спор дали за управлявания от виновния за ПТП водач И.М. лек автомобил „Рено 5” с ДКН № Х6263АВ има сключена застраховка гражданска отговорност, като по делото са представени две противоричащи си по съдържание интернет справки – едната от Комисията за финансов надзор, според която за посочения автомобил няма валидна застраховка, а другата от „Гаранционен фонд”, според която за автомобила има сключена „гражданска отговорност” по полица № А07160434611, издадена от „Бул инс” АД за периода 20.11.2009 г. – 20.11.2010 г. Съдът намира, че следва да се кредитира изходящата от интернет страницата на „Гаранционен фонд” справка, тъй като по силата закона (чл. 292, ал. 1 т. 3 КЗ) Гаранционният фонд е оторизиран да поддържа регистър на договорите за „Гражданска отговорност, а освен това посочената полица е представена на служителите на КАТ при изготвянето на ПТП от 19.02.2010 г., които са отбелязали в него номера на полицата (изписани са последните 7 цифри), нейния издател – „Бул инс” АД и действие - от 21.11.2009 г. до 20.11.2010 г. От изложеното следва, че в случая е налице фактическия състав на чл. 226 КЗ за ангажиране отговорността на застрахователя „Бул инс " АД за претърпените неимуществени вреди от пострадалата Д.М..

Що се отнася до границите на отговорността на застрахователя, важи принципът за тъждественост на застрахователното обезщетение с обезщетението, дължимо по общата гражданска отговорност. Съгласно чл. 51, ал. 1 ЗЗД на обезщетяване подлежат всички вреди, които са пряка и непосредствена последица на увреждането. Неимуществените вреди са неизмерими в пари, поради което по силата на чл. 52 ЗЗД обезщетението за тях се определя от съда по справедливост. Според ППВС № 4/1968 г. т. 8 понятието " справедливост " не е абстрактно понятие, а то се свързва с редица конкретни съществуващи обстоятелства, които следва да се вземат предвид при определяне размера на обезщетението. Размерът на обезщетението за неимуществени вреди следва да се определи взависимост от вида и характера на причинените увреждания, срока за възстановяване, интензитета и продължителността на болките.

В настоящия случай от приетата съдебно – медицинска експертиза се установи, че вследствие на ПТП ищцата е получила травматична дискова херния и лезия на фибуларен и тибиален нерви на левия крак. Видно от експертизата и устния доклад на вещото лице е, че дисковата херния е хронично заболяване с неблагоприятна прогноза, която се съпътства от различни по продължителност и интензитет болки, обострящи се с увеличаване на възрастта, и със затруднения в движението на снагата и крайниците. За подобрение на състоянието е необходимо посещение на балнеолечение, повеждане на процедури и приемане на обезболяващи медикаменти. Единствената възможност за възстановяване е чрез оперативна интервенция, но която не гарантира 100% сигурност. В случая положението на ищцата е утежнено от нейната бременност и невъзможността да взима лекарства за облекчаване на болките, за да не увреди плода. От разпитаните по делото свидетели се установи, че ищцата продължава да чувства болки в кръста и левия крак при ходене, както и че вследствие на получените увреждания е започнала да води по – отседнал начин на живот. Ето защо предвид продължителността и високия интензитет на претърпените болки, които поради неблагоприятната прогноза на заболяването ще търпи цял живот, и свързаните с това неудобства в ежедневния й живот, на ищцата следва да се присъди обезщетение в размер на 20 000 лв., до който размер предявеният иск следва да се уважи, а за разликата до 30 000 лв. се отхвърли като неоснователен.

С оглед изхода на делото на ищцата следва да се присъдят направените по делото разноски в размер на 2000 лв. съобразно уважения размер на предявения иск.

На основание чл. 78, ал. 6 ГПК ответникът следва да заплати по сметка на ОС – Хасково ДТ в размер на 800 лв., както и разноски за вещо лице в размер на 80 лв.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА „Бул инс” АД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Лавеле” № 19 да заплати на Д.М.М. с ЕГН ********** сумата от 20 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди от станалото на 19.02.2010 г. ПТП, ведно със законната лихва върху главницата от датата на увреждането – 19.02.2010 г. до окончателното й изплащане, като искът за разликата до 30 000 лв. като неоснователен ОТХВЪРЛЯ.

ОСЪЖДА „Бул инс” АД да заплати на Д.М.М. направените по делото разноски в размер на 2000 лв.

ОСЪЖДА „Бул инс” АД да заплати по сметка на ОС – Хасково ДТ в размер на 800 лв. и разноски за вещо лице в размер на 80 лв.

Решението може да бъде обжалвано пред АС - Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                    

                                                                        Съдия: