РЕШЕНИЕ

 

 

 

  197                     28.06.2012 г.                                гр.Хасково

 

         

       ХАСКОВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, трети въззивен граждански състав, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми юни две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                           

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ГОЧЕВ

                                                                            МИНКА КИТОВА

        

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от мл. съдия Минка Китова

Въззивно частно гражданско дело 452 по описа на Окръжен съд -Хасково за 2012 г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

      Производството е по реда на  чл. 463, ал. 1, вр. чл. 278 от ГПК. по жалба на длъжника по изпълнително дело против извършено от ЧСИ разпределение.

      В жалбата се твърди, че при извършване на разпределението от ЧСИ са допуснати незаконосъобразни действия. Не са били обсъдени изцяло реда на привилегиите, поради което бил нарушен чл. 136 от ЗЗД. Твърди, че разпределената сума на НАП – ТД гр. Пловдив за дължимите данъци  били погасени по давност, тъй като изтекъл 5 годишния давностен срок.Прави искане да се отмени предявеното на длъжника разпределение по изпълнително дело № 20128750400213 по описа на Захари Запрянов - ЧСИ, рег. № 875, район на действие ОС – Хасково.

      Постъпили са писмени мотиви от Захари Запрянов – ЧСИ, с рег. № 875, с район на действие ОС - Хасково, в които се изразява становище, че депозираната жалба е неоснователна. Сочи се, че ЧСИ, съобразно разпоредбата на чл. 458 от ГПК, е изпратил съобщение до АДВ и ТД на НАП, тъй като държавата се счита винаги като присъединен взискател за дължимите й от длъжника данъци и други вземания, размерът на които е бил съобщен по делото. Едва след получаването на отговора ЧСИ е изготвил разпределението и е насрочил деня и часа за предявяване, за което всички страни по делото са били редовно уведомени. В законния тридневен срок е постъпила жалбата от длъжника ЗК „ Задружен труд” с. Гарваново, област Хасково. На длъжника била изплатена покана за доброволно изпълнение по пощата с обратна разписка, която била получена  на 19.01.2012г. На 30.01.2012г. постъпила сума от доброволно плащане на длъжника   ЗК „ Задружен труд” с. Гарваново, област Хасково общо в размер на 2 547 лв., като била насрочена дата за предявяване на разпределението на 23.02.2012г в 16,00 часа, за която страните били редовно уведомени. На 03.02.2012г. постъпило удостоверение от НАП с Вх. № 5308/ 03.02.2012г. за задължения и обезпечителни мерки за сумата в размер на 3 294,96 лв. ЧСИ изразява становище, че е спазен законоустановеният в чл. 136, ал. 1 от ЗЗД ред за разпределението. Намира, че предприетите изпълнителни действия са законосъобразни, а жалбата неоснователна и следвало да се остави без уважение. Алтернативно прави искане в случай, че съдът приеме жалбата за основателна и се отмени Постановлението за разпределение на суми, моли съда да реши спора по същество като направи разпределението.

Съдът при извършената проверка констатира следното:

      Жалбата е подадена в срока по чл. 462 ал. 2 от ГПК и е допустима. Възниква въпросът съществува ли интерес за длъжника да обжалва предявеното му разпределение при хипотезата на чл. 462 ал. 2 ГПК? Настоящият състав намира, че хипотезата не е уредена изрично в общия текст на чл. 435 ГПК. Макар и разпределението да бива предявено и на длъжника, доколкото то предполага конкуренция на вземания – арг. от чл. 460 ГПК, поставя под въпрос интереса на длъжника. Непосредственият засегнат интерес при това изпълнително действие би принадлежал на взискател с пренебрегнато вземане по аргумент от чл. 26 ал. 2 ГПК, но доколкото разпределението съставлява основание за разпореждане с негово имущество, а поредността на вземанията би могло да окаже влияние върху размера на дължимата лихва, такъв интерес е налице, т.е. жалбата е подадена от надлежна страна имаща правен интерес да обжалва предявеното разпределение на суми по изп. дело № 20128750400213 по описа на Захари Запрянов - ЧСИ, рег. № 875, район на действие ОС – Хасково.

      На следващо място разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

      Видно от приложеното копие на изпълнително дело № 20128750400213 по описа на ЧСИ Захари Запрянов, същото е образувано по молба „ ЕВН България Електроразпределение „ АД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „ Христо Г. Данов” №37 против длъжника   ЗК „ Задружен труд” с. Гарваново, област Хасково на основание изпълнителни листове: от 09.08.2011г. по гр. дело № 2324/2010г. на РС – Хасково за сумата от 1115,87 лв., от коитао1025,71 лв., представляваща неплатена стойност за електроенергия, доставена за периода от 01.07.2009г. до 25.01.2010г., 90,16 лв. обезщетение за забава за периода от 01.07.2009г. до 25.01.2010г. ведно със законната лихва върху главницата, считано от 15.09.2010г. до изплащане на вземането, както и 125 лв. разноски по делото и от 20.10.2011г. по гр. дело №53/2011г. на РС – Хасково за сумата от 445,00лв направени разноски по делото от заявителя. От доказателствата по делото се установява, че от 03.02.2012г. по изпълнително дело № 20128750400213 по описа на ЧСИ З.Запрянов, Държавата е присъединен кредитор срещу  ЗК „Задружен труд” с. Гарваново, област Хасково с размер на вземането 3294,96 лв. В резултат на доброволно плащане на длъжника   ЗК „ Задружен труд” с. Гарваново, област Хасково е постъпила по изпълнителното дело сумата общо в размер на 2 547 лв. На 03.02.2012 г. частният съдебен изпълнител е изготвил разпределение на постъпилата сума съобразно чл. 136 от ЗЗД, според което по т. 1 - „дължими такси и разноски” е предвидил следните суми: пропорционална такса по чл. 26 от ТТРЗЧСИ- сума в размер на 474,54 лв.; разноски и такси по т.1,т.2,т.4, т.5, т.9 от ТТРЗЧСИ- 523,50 лв. По т. V За Държавата, освен тия по глоби е предвидена сума в размер на 1 548,96 лв.

      Съгласно нормата на чл. 136, ал. 1 от ЗЗД, ползват се с право на предпочтително удовлетворение в реда, по който са изброени следните вземания: вземанията за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение, както и за исковете по чл. чл. 134 и 135 - от стойността на имота, за който са направени, спрямо кредиторите, които се ползват от тези разноски; вземанията на държавата за данъци върху определен имот или за моторно превозно средство - от стойността на този имот или на моторното превозно средство, както и вземания, произтичащи от концесионни плащания, лихви и неустойки по концесионни договори; вземанията, обезпечени със залог или ипотека - от стойността на заложените или ипотекирани имоти и т. н.

Длъжника обжалва разпределението, като твърдят, че  начислените и неплатените вземания на държавата за данъци и такси са погасени по давност, поради което не са дължими от негова страна. Изпълнителният процес, уреден от ГПК, е призван да замести липсващото доброволно изпълнение като по принцип в приложното му поле попадат гражданскоправни притезания. Средство за това се явява принудата – призната от закона и регулирана от него възможност за въздействие върху чужда правна сфера. Както всяка форма на властническа дейност, така и съдебното изпълнение се подчинява на строги правила, указващи предпоставките да бъде упражнена и реда, по който това следва да стане. В това производство е недопустимо да се разглежда въпросът за изтекла в полза на длъжника давност и недължимост на данъци към държавата, който въпрос следва да се разгледа при предявяване на отрицателен установителен иск от длъжника ЗК „ Задружен труд” с. Гарваново, област Хасково в исково производство, а не в настоящото изпълнително производство. На практика ЧСИ е посочил точно вземанията, които има държавата, както и за какво се отнасят. Освен това, той е съблюдавал реда за удовлетворяване по чл. 136, ал. 1 от ЗЗД. По делото е приложено писмо от НАП и от него е видно, че длъжника дължи данъци общо в размер на 3 294,96 лв., които попадат в т.6 на чл.136 ЗЗД и се ползват  с право на предпочтително удовлетворение в реда, по който са изброени за удовлетворяване.

Поради всичко изложено по - горе, не може да се приеме, че изготвеното разпределение е незаконосъобразно и се налага неговата отмяна. Подадената срещу него жалба се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

            Водим от горното и на основание  чл. 463, ал. 1 от ГПК, Окръжен  съд - Хасково

 

                              РЕШИ:

 

      ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 5473 от 22.06.2012г. подадена от Р.П.П. ***** на ЗК „ Задружен труд” с. Гарванова, област Хасково против разпределение от 03.02.2012г. по изп. дело № 20128750400213 по описа на Захари Запрянов - ЧСИ, рег. № 875, район на действие ОС – Хасково.  

      Решението подлежи на обжалване пред  Апелативен съд  гр. Пловдив в едноседмичен  срок от връчването му  на страните.

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: