Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                09.01.2018г.                                     гр. Хасково

 

Хасковският окръжен съд                                                    граждански състав

На единадесети декември                          две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в състав

 

                                                           Председател: Йонко Г.

Секретар Румяна Русева

Като разгледа докладваното г.д. №204/2017г. по описа на Хасковския окръжен съд,констатира следното

 

                    Производството по делото е образувано по искова молба на К.А.С. ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетния Д.Р.Я. ЕГН********** ***,представлявани процесуално от адв.К.Н. с правно основание чл.45 вр. чл.49 от ЗЗД против МБАЛ „Хасково“АД за присъждане на 30 000лв. неимуществени вреди.

                  В исковата молба се излагат обстоятелствата,че детето е оперирано на 19.05.2015г. от фимоза на пениса,в резултат на която е получено изгаряне от 2,5% в областта на лявото бедро и на пениса. След изписването на 20.05.2015г. от МБАЛ Хасково,на 25.05.2015г. се наложило по спешност да бъде приет и лекуван в УМБАЛСМ „Пирогов“ЕАД София,където се е установило,че детето има дълбоко изгаряне в областта на лявото бедро,както и пениса,в които области е налице добре фиксирана белезникова некроза с данни за локална инфекция . На 27.05.2015г. се наложило отново да бъде извършена операция в УМБАЛСМ „Пирогов“ и направа на нова пластика и присаждане на кожа от друго място на тялото.Изписан на 05.06.2015г. Поради недоброто възстановяване на изгарянето на 16.06.2015г.се наложило отново приемането му в „Пирогов“ за нова операция и отстраняване на пръснати по присадката епителни кисти.Изписан на 17.06.2015г. На 08.06.2016г.се наложило отново лечение по повод изгарянията на лявото бедро с нова операция и поставяне на S пластика.Изписан на 10.06.2016г. На 22.06.2016г. отново в „Пирогов“ са извършени манипулации и щателно почистване на мекотъканния дефект в областта на лявото бедро,опресняване на раневите ръбове и дъното на раната и поставяне на шевове. За периода от 19.052015г. до 24.06.2016г. ищецът е претърпял болки пи страдания,които търпи и към момента на подаване на иска,като за това отговорност носи ответника на основание чл.49 от ЗЗД,поради неадекватни действия на негови служители,извършили операцията.Оценява претърпените болки и страдания като неимуществени вреди в размер на 30000лв.,които ответникът МБАЛ Хасково следва да изплати като обезщетение.

                 

                 В срока за отговор по чл.131 от ГПК ответникът „МБАЛ Хасково“АД оспорва иска с аргументи,че не са налице елементите на  фактическия състав на непозволеното увреждане по чл.49 от ЗЗД.Твърденията за изгаряне не са в пряка причинна връзка с оперативната интервенция.Прави се възражение и за съпричиняване от страна на ищеца,поради неспазване на указанията в епикиризата.

                   Конституираното на основание чл. 219 ал.1 от ГПК на страна на ответника“МБАЛ Хасково“АД трето лице ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп“ София,ул. „Позитано“№5 ЕИК 000694286  оспорва иска .Не оспорва факта,че между ответника „МБАЛ Хасково“АД и застрахователя е сключен договор за застраховане „ Професионална отговорност на лекари и медицински персонал“, по силата на който покриват  застрахователно събитие  до 5000лв. всяко.

                   Конституираното на основание чл.219 ал.1 от ГПК на страна на ответника „МБАЛ Хасково“АД трето лице ЗД „Бул инс“АД София бул.“Джеймс Баучер“№87 ЕИК 831830482 оспорва привличането му като трето лице по иска,тъй като към датата посочена от ищеца за настъпване на увреждането не е имала валидно действаща застрахователна полица .

                  Конституираното на основание чл.219 ал.1 от ГПК на страна на ответника „МБАЛ Хасково“АД трето лице д-р Е.Д.Ч. *** заявява,че не е извършвал твърдяната в исковата молба операция.

 

                   Хасковският окръжен съд след преценката на доказателствата по делото и становищата на страните приема за установено от фактическа страна.

                 Пострадалият  Д.Р.Я. постъпва в „МБАЛ Хасково“ АД на 19.05.2015г. 16,30ч. за операция на фимоза премахване на кожичката на половия член ,като е изписан на другия ден 20.05.2015г.Операцията е извършена от д-р П.И.Г. като при оперативната интервенция е използван  двуполюсен електрокоагуратор,който работи на ток ,като единият полюс  маса с накрайник се закрепя за част от тялото,а обикновено на дупето или на бедрото според показанията на св. д-р М. анестизеолог. Масата представлява специална гума облечена,която е проводима, за да се затвори кръга,за да може електрокоагулатора да извърши оперативната интервенция електрокоагулация.

                На 25.05.2015г. Д.Р.Я. постъпва в УМБАЛСМ „Пирогов“ЕАД    с диагноза изгаряне 2%II-B-IIIстепен в областта на лявото бедро и пениса. Изписан на 05.06.2015г.

              Постъпил в „Пирогов“ на 16.06.2015г. Изписан на 17.06.2015г.

               На 08.06.2016г. Д.Р. отново постъпва в УМБАЛСМ „Пирогов“ за манипулации с диагноза„Нормо- и хипертрофични цикатрикси след изгаряне на ляво бедро“ Изписан на 10.06.2016г.

               На 22.06.2016г. Д.Р.Я. отново постъпва в  УМБАЛСМ „Пирогов“ в отделение по изгаряния и пластична хирургия-деца с диагноза„Дефект на кожата на ляво бедро след операция“ .Изписан на 24.06.2016г.

              От заключението на съдебно-медицинската експертиза на в.л. д-р К.Я. д.м. хирург старши ординатор в клиника „Пластична,възстановителна и естествена хирургия за възрастни “ на УМБАЛ Св.Георги“ЕАД Пловдив се установява категорично,че извършената оперативна интервенция в „МБАЛ Хасково“АД в хирургическо отделение на 20.05.2015г.  на пациента Д.Р.Я. е довела до изгаряне на лявото бедро.В резултат на което се е наложило извършване на множество хоспитализации и оперативни интервенции в  УМБАЛСМ „Пирогов“ЕАД  за пълното възстановяване на пострадалия.

             Съдът възприема изцяло заключението на вещото лице като обективно,компетентно и безпристрастно дадено,което е в пълен унисон със свидетелските показания на групата свидетели ангажирани от ищеца.Като източник на причиненото изгаряне съдът определя именно използвания   електрокоагулатор от плаката на същия,послужила като маса за извършване на хемостаза.Съдът не намира основание да се съмнява в свидетелските показания на св.Лазарова близка на семейството,която е и здравен  работник и първа е видяла детето след операцията с инфекция на крачето по цялото бедро.Препоръчала и веднага отишли до „Пирогов“ за преглед и лечение.Св.  Ю.Х. също в показанията си потвърждава за изгаряне на крачето на детето след операцията. Наложило се да му се правят няколко превръзки и след като това не помогнало след два три дена заминали за София за лечение.

              При така възприетата от съда фактическа обстановка,съдът намира че иска е доказан по основание.Спорният момент по делото се свежда до отговора на въпроса за границата на съществуващия оперативен риск и усложненията, настъпили в резултат на оперативна намеса от една страна и настъпилите увреждания от друга.В настоящия случай според съдията докладчик се касае до подценяване на разумната граница на съществуващия оперативен риск при използването на двуполюсен електрокоагулатор,като единият полюс  маса с накрайник се закрепя за част от тялото/ в случая на крачето на пациента/,което е довело до уврежданията /изгаряне 2%/ и  нанесени  болки и страдания на пострадалия. Този извод се подкрепя от обективните данни на медицинската документация,заключението на съдебно-медицинската експертиза и гласните доказателства.Ето защо съдът намира,че действително са претърпени болки и страдания от пострадалия Д.Р.Я.,като отговорността на ответника „МБАЛ Хасково“АД ,гаранционно обезпечителна по своя характер,произтича от вината на лицето извършило операцията съгласно разпоредбата на чл.49 от ЗЗД.Наличието на предпоставките на чл.49 от ЗЗД,а именно вреди, причинени на пострадалия от лице, на което отговорният по  чл. 49 ЗЗД е възложил  работа, които са причинени при или по повод изпълнението й, както и причинна връзка между действията на изпълнителя и настъпилите вреди,което обуславя и обема отговорност и размер на обезщетяване - всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането.

По направеното от страна на ответника възражение за съпричиняване от страна на пострадалия,предвид поведението му след оперативната намеса. Съдът не намира наличие на такова съпричиняване. При явното изгаряне от използването на уреда електрокоагулатор при оперативната интервеция,няма как пострадалият да допринесе за последиците със своето поведение.

Относно размера на обезщетението,предвид установеното по делото мотивира съда да приеме,че Д.Р.Я. е претърпял  физически болки и страдания в един не кратък период от време и във възраст,която допълнително му е създавала дискомфорт и неудобства, като следва да се отчете и психическата травма, поради което обезщетението което следва да се присъди,като се изхожда и от нормата на чл.52 от ЗЗД съдът определя на 20 000лв.,в който размер иска се явява основателен и доказан,като за разликата над 20 000лв. до 30 000лв. като неоснователен следва да бъде отхвърлен.Следва да се присъди и законна лихва считано от датата на увреждането 20.05.2015г.

Решението се постановява при участието на третите лица помагачи на страната на ответника „МБАЛ Хасково“ АД -ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп“ София ул. „Позитано“№5 ЕИК 000694286  , ЗД „Бул инс“АД София бул.“Джеймс Баучер“№87 ЕИК 831830482  и д-р Е.Д.Ч..

              Относно разноските по делото и с оглед представените от процесуалните представители списъци на разноски и с оглед изхода на спора,ответника „МБЕАЛ Хасково“АД дължи и следва да заплати 1220лв. разноски  на ищеца.

               Водим от горното,съдът

                                                              Р  Е  Ш  И:

              Осъжда  „МБАЛ Хасково”АД ЕИК126529015 на основание чл.49 от ЗЗД вр. чл.45 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД да заплати на К.А.С. ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетния Д.Р.Я. ЕГН********** ***000лв. неимуществени вреди,ведно със законната лихва,считано от 20.05.2015г.до окончателното изплащане, като иска за разликата над 20 000лв. до 30000лв. като неоснователен и недоказан отхвърля.

              Осъжда  „МБАЛ Хасково”АД ЕИК126529015 на основание чл.78 от ГПК да заплати на К.А.С. ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетния Д.Р.Я. ЕГН********** *** сумата 1220лв. разноски по делото.

 

Решението се постановява при участието на третите лица помагачи на страната на ответника „МБАЛ Хасково“ АД -ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп“ София ул. „Позитано“№5 ЕИК 000694286  , ЗД „Бул инс“АД София бул.“Джеймс Баучер“№87 ЕИК 831830482  и д-р Е.Д.Ч..

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните  пред Пловдивския апелативен съд.                                   

                                                                                    Съдия :