РЕШЕНИЕ

Номер: 133                                             16.07.2009г.                                      Град: Хасково

Хасковски окръжен съд                                                               1-ви наказателен състав

На четиринадесети юли                                                                               година: 2009г.

В открито заседание в следния Състав:

Председател: С. Д.

         Членове: К. Д.

П. Г.

Секретар: М.С.

Прокурор: Д.С.

Като разгледа докладваното от Съдия К. Д. В.н.а.х.д.155 по описа за 2009г, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 318 и сл. от НПК.

С Решение 460 от 08.06.2009г, постановено по н.а.х.д. 31/09г., РС -Хасково е признал обв. Щ. В.К. *** за виновен в това че на 31.07./01.08.2008Г., в гр. Хасково, в качеството си на длъжностно лице(управител на Кабей-ко" ЕООД Хасково и на ресторант Българе"), по повод изпълнение на службата си, причинил на Б. Д. Я. от гр. Хасково, травматичен оток на дясната половина на лицето, охлузване на носа и контузия в тилната област на главата, представляващи лека телесна по чл. 130 ал.2 от НК - причиняване на болка и страдание, без разстройство на здравето - престъпление по чл. 131 ал.1 т.2 вр. чл. 130 ал.2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освободил от наказателна отговорност и му наложил административно наказание „глоба" в размер на 700 лева.

Недоволни от решението са останали обв. К. и неговия защитник, които го обжалват в законовия срок, с оплаквания за незаконосъобразност. Защитникът пледира решението за бъде отменено, а обв. К. оправдан по предявеното му обвинение, тъй като нямал качеството длъжностно лице по смисъла начл. 93 т. 1 б."б"отНК.

Прокурор от ОП - Хасково счита решението законосъобразно, поради което следва да се потвърди.

В законоустановения срок не са постъпили искания за доказателства и не са допуснати в разпоредително, а в съдебно заседание пред въззивната инстанция се приобщиха към доказателствата по делото представени от защитника писмени материали.

Хасковският окръжен съд, като провери правилността на обжалваното решение по направените оплаквания, изтъкнатите доводи и на основание чл. 314, ал. 1 от НПК, констатира следното:

Решението - предмет на настоящата проверка е постановено при особено съществено нарушение на процесуалните правила по смисъла на чл. 348 ал.2 т.2 от НПК, налагащо неговата отмяна и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Протокола от съдебното заседание проведено на 08.06.2009г. не е подписан от председателя на съдебния състав, което според константната практика на ВС и ВКС е равнозначно на липса на протокол. Протоколът на съдебното заседание е доказателствено средство за извършените процесуални действия и за събраните доказателства (чл. 131 НПК). За да има доказателствена сила, протоколът трябва да е изготвен при условията и по реда, предвиден в НПК. А съгласно чл. 311, ал. 2 НПК протоколът за съдебното заседание се подписва от председателя на състава и от секретаря. Неспазването на реда, установен в НПК, означава, че протоколът не може да се използва като доказателствено средство за удостоверяване на извършените съдопроизводствени действия и събраните доказателства. Липсата на подпис на председателя на състава означава липса на протокол при което по-горната инстанция изобщо не може да провери дали са спазени процесуалните правила и дали решението е изградено върху всички събрани


доказателства. В съдебното заседание на 08.06.09г. са били разпитани св. М. и обв. К., след което са били прочетени писмените материали съдържащи се в досъдебното производство. Поради липса на протокол обаче обясненията на обвиняемия и показанията на св. М. не могат да се използват от съда при формиране на вътрешното му убеждение относно фактическите обстоятелства по делото. Същото се отнася и до писмените материали, които следва да се приобщят по реда на чл. 283 НПК. На практика районният съд е постановил решение, без да събере доказателствения материал по делото, съобразно предвидения в НПК ред, което съставлява процесуално нарушение водещо до отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав.

Така мотивиран и на основание чл. 334 т.1 НПК, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ   Решение      460/08.06.2009г,   постановено   по   н.а.х.д.  
31/2009г. по описа на Районен съд -Хасково.                                                                     

ВРЪЩА делото на Районен съд - Хасково за ново разглеждане от друг

 

                                              

:

състав.

Решението е окончателно