РЕШЕНИЕ

Номер 4                                         16. 01.2013 година                                град Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският окръжен съд         първи наказателен                                   състав

На     осемнадесети декември през две хиляди и дванадесета година

В публичното заседание в следния състав :

Председател : Милена Петева

Членове: Боряна Бончева

                  Красимир Д.

Секретар И.Ч.

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията Бончева внчх. дело 725 по описа за

2012 година, за да се произнесе взе предвид следното:

С Присъда №94/04.10.2012год., постановена по НЧХД№ 1329/2011год. Хасковският районен съд е признал подсъдимата К.Д.Ч. ***, Хасковса обл. за виновна в това, че на 22.09.2011год. в статия, публикувана във вестник „Хасковска Марица", бр. 183/22.09.2011 г., публично разгласила неистински позорни обстоятелства за Т.Х.Б. ***, като твърдяла, че Т.Х.Б., в качеството й на длъжностно лице - Директор на Целодневна детска градина „Косе Босе" в с.Криво Поле, при и по повод на изпълнение на службата и функцията си „уволнила дисциплинарно К.Д.Ч. 2 дни преди да се пенсионира", че К.Д.Ч. била „тринадесетият уволнен служител от Директорката Т. Б. за 4 години" и че „...на 02.08.2011 г. поради занижен учителски контрол 3 деца напуснали двора на забавачката и започнали да чупят паднали стъкла от училищните прозорци.....като за този случай Директорката обвинява К.Ч...", като клеветата е разпространена чрез печатно произведение – в. „Хасковска Марица" бр. 183/22.09.2011 год., поради което и на осн. чл.148 ал.2 вр.ал.1 т. 1,2,3 вр.чл.147 ал.1 предл.1 от НК вр.чл.78а от НК я е освободил от наказателна отговорност, като й е наложил административно наказание „глоба" в размер на 1500 лв.

Осъдил е подс. К.Д.Ч. да заплати на Т.Х.Б. сумата от 1500 лв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди - болки и страдания, претърпени в резултат на нанесената публична клевета, ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на увреждането-22.09.2011год. до окончателното й изплащане и е го отхвърлил в останалата му част до пълния предявен размер от 5 000 лв., като неоснователен. Осъдил е подсъдимата и за разноски, които да заплати на тъжителката и в полза на държавата.

Присъдата е обжалвана от К.Д.Ч. чрез защитника й адв. Д.Н. с оплаквания за необоснованост и незаконосъобразност. Твърди се ,че е постановена и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в нарушение на чл. 13 и чл.14 НПК. Алтернативно се сочи оплакване за явна несправедливост на наложеното наказание. Счита обвинението за недоказано от обективна и субективна страна. Поради изложеното моли съдът да отмени атакувания съдебен акт, вместо което да постанови оправдателна присъда и да отхвърли гражданския иск.

В законоустановения срок е постъпило възражение от частната тъжителка Т.Б. за неоснователност на въззивната жалба.

В съдебно заседание тъжителката взема становище лично и чрез повереник адв. Д. за неоснователност на жалбата.

Защитникът на подс.Ч. адв. Н. поддъжра въззивната жалба в съдебно заседание. Намира  за превратно изтълкувани и приети събраните доказателства, а от субективна страна също счита за недоказано обвинението, тъй като подсъдимиата в жалба до Община Хасково също изложила огорчението си от поведението на тъжителката. Счита, че позорното обстоятелство касае повече дисциплинарно уволнения-подсъдимата Ч., отколкото тъжителката, в който смисъл не били налице опозоряващи обстоятелства за личността на Б...

Настоящата инстанция, като провери правилността на присъдата по оплакванията в жалбата и изцяло, установи следното:

Присъдата е постановена на 04.10.2012год., а въззивната жалбата е депозирана на 10.10.2012год., подадена е в законоустановения срок и е допустима .Разгледана по същество, е частично основателна .

Районният съд е постановил обжалваната присъда при изяснена фактическа обстановка. Събрани са доказателства, относими към извършеното престъпление, обсъдени са и преценени в тяхната пълнота и въз основа на задълбочен анализ, районният съд е достигнал до обосновани фактически положения, към които правилно е привел материалния закон, а оттук е достигнал и до правилния извод за съставомерността на деянието от обективна и субективна страна.. Установено е, че тьжителката Т.Б. от 2007год. работи на длъжността .директор" на Общинско детско заведение към Община-Хасково-детска градина „Косе Босе" в с.Криво поле, Хасковска област, поради което е „длъжностно лице" по смисъла на чл.93 т.1 б."б" предл.1 от НК, както правилно е приел РС. В тази детска градина през 2011год. е работела и подс.Ч., изпълнявайки длъжността „старши учител"/Длъжностна характеристика за длъжността „детски учител" и „старши учител"/ с работно време: на 2 смени, като втора смяна е от 12,00 до 18,00 часа. Подс.Ч. е работела на тази длъжност за определен срок и с нея е бил сключен срочен трудов договор №5/06.10.2009г. и Допълнително споразумение от 17.09.2010 г. към Трудов договор №5 -със срок до 31.08.2011 г./

На 02.08.2011 г. втора смяна на работа в детската градина „Косе Босе" в с.Криво поле била подс.Ч., а помощник-възпитател на смяна била В. Г..След обяд, между 17-17,30 три деца излезли от детската градина и пресекли главния асфалтов път, като започнали да чупят паднали на земята стъкла от западната страна на училището. За този инцидент е бил подаден сигнал до тъжителката Б., която е извършила проверка по случая /Констативен протокол №24/26.08.2011 год./ В хода на проверката на 12.08.2011 г. са изискани Писмени обяснения от Ч., в които е посочила, че всичко е станало много бързо и че не е видяла трите деца да пресичат улицата. На подсъдимата е било наложено дисциплинарно наказание„предупреждение за дисциплинарно уволнение", а  на 31.08.2011г, трудовото й правоотношение е било прекратено, поради изтичане на трудовия договор.                                                                                                     

След прекратяване на трудовите й правоотношения подс. Ч. ***, която е инициирала проверка на ЦДГ „Косе Босе" в с.Криво Поле, обл. Хасково и лично на Директорката Т.Б.. Подс. К.Ч. и св.В. В. Г. - другата дежурна втора смяна при инцидента на 02.08.2011 г., изпълняваща длъжността помощник-възпитател, отишли в редакцията на вестник „Хасковска Марица" при св.А.К., която е журналист във вестника. Пред нея подсъдимата разказала, че е уволнена дисциплинарно от директорката Т.Б. 2 дни преди да се пенсионира. Също така подсъдимата Ч. казала на св.К., че тя е 13-тият уволнен служител от Директорката Т. Б. за 4 години.  Разказала и за инцидента на 02.08.2011год. в детската градина с трите деца и че директорката я обвинила за занижен учителски контрол.

След като св.А.К. провела разговора с подсъдимата К.Ч., написала статия за детска градина „Косе Босе". В тази статия св.К. написалата това, което подсъдимата К.Ч. й казала при разговора, а именно че директорката Т.Б. „уволнила дисциплинарно К.Д.Ч. 2 дни преди да се пенсионира", че К.Д.Ч. била „тринадесетият уволнен служител от Директорката Т. Б. за 4 години" и че .....на  02.08.2011 г.   поради  занижен  учителски  контрол  3  деца  напуснали  двора  на забавачката и започнали да чупят паднали стъкла от училищните прозорци.....като за този случай Директорката обвинила К.Ч...".

Статията на св.К. е била публикувана във вестник „Хасковска Марица" брой 183/22.09.2011 г. Така твърденията на подсъдимата Ч., станали достояние на неограничен кръг лица.

Впоследствие със св.К. се свързалата тьжителката Т.Б., която представила заповедта за уволнение на К.Ч. - поради изтичане на срока на трудовия договор. Това наложило св.К. да пише опровержение в следващ брой на вестник „Хасковска Марица" - брой от 04.10.2011 г. - страница 2 - озаглавено „уточнение", в което е посочено, че подсъдимата К.Ч. е уволнена поради изтичане на срока на трудовия й договор.

Горната фактическа обстановка съдът е възприел въз основа на показанията на разпитаните свидетели, отчасти обясненията на подс. Ч., извършената очна ставка между св. К. и св. Г. и  писмените доказателства. Анализирайки всички , доказателства , РС е дал задълбочен и логичен отговор кои свидетелски показания кредитира и защо.

Настоящата инстанция също споделя изводите на първоинстанционния съд за доказаност на обвинението, авторството му и виновността на подсъдимата. Както се посочи, първостепенният съд е направил задълбочен и подробен анализ на събраните гласни доказателства и писмени доказателства, въз основа на които е извел правилни и законосъобразни фактически и правни  изводи.

При така установената фактическа обстановка, са обосновани и законосъобразни изводите на РС-Хасково за съставомерността на деянието по чл.148 ал.2 вр.ал.1 т.1, 2 и З НКвр. чл. 147 пр.1НК от обективна и субективна страна. Това е така, защото е установено, че до знанието на всички потенциални читатели на вестник „ Хасковска Марица „ са доведени следните изречения, че директорката  на детска градина „ Косе босе „ с. Криво поле  Т.Б. „уволнила дисциплинарно К.Д.Ч. 2 дни преди да се пенсионира", че К.Д.Ч. била „тринадесетият уволнен служител от Директорката Т. Б. за 4 години" и че „...на 02.08.2011 г. поради занижен учителски контрол 3 деца напуснали двора на забавачката и започнали да чупят паднали стъкла от училищните прозорци.....като за този случай Директорката обвинява К.Ч...",

Безспорно се установи, че подсъдимата не е била уволнена, а трудовият й договор е бил прекратен поради изтичане на срока. Не са представени и доказателства за уволнени 13 служители от тъжителката през цитирания период от 4 години. Факт е още, че за случилото се на 02.08.2011год. тъжителката в качеството й на директор действително е държала отговорна подсъдимата като е назначила и проверка и й е наложила дисциплинарно наказание” предупреждение за уволнение”.

Оттук следва и правомерният извод на съда за разпространени неистински обстоятелства до неограничен кръг адресати на вестник „ Хасковска Марица”. В цялата статия и в конкретните изречения се излагат неверни факти, чието разгласяване води до засягане на обективната чест и достойнство на пострадалата, авторитета й и оценката на околните за нея. Именно изложени по този начин, внушават на обществото демонстрирано некоректно отношение и неправомерно поведение на тъжителката в качеството й на директор на детската градина към подсъдимата и служителите в нея.

Предмет на клеветата в случая са твърдения, които носят конкретно съдържание или носят информация за определени, позорни обстоятелства т. е. несъстоятелни от гледна точка на общоприетите морални разбирания. Тези факти обективно са били съобщени, а не са били изведени чрез предположения, асоциации и интерпретации или други форми на субективна психическа дейност. Именно в случая споделените със св. К. факти, самостоятелно, както и в контекста на цялата статия съдът приема,  като уронващи авторитета и честта на тъжителката ., тъй като налагат внушения в обществото и в частност – у читателите на в. „ Хасковска Марица”, че тъжителката в качеството си на директор на детската градина, освен подсъдимата, е уволнила безпричинно, неправомерно и тенденциозно още 13 човека, а също и че несправедливо е била обвинена подсъдимата от тъжителката за инцидента на 02.08.2011год.,

Установен е и третият квалификационен белег на клеветата по т. З на чл. 148 ал.1НК, а именно че ответницата по тъжбата е наклеветена в качеството й на длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата или функцията й, защото е цитрана в статията на в. „ Хасковска Марица „ именно в качеството й на директор на детска градина „ косе Босе „ с. Криво поле.

. За да е налице субективната страна на престъплението "клевета", е необходимо неистинността на разгласеното позорно обстоятелство да е конкретно формирано и разгласено. В случая безспорно се установи,че подсъдимата е изложила пред св. К. фактите по начина , по който са били конкретно посочени и в статията. Подсъдимата е съзнавала позорния характер на разпространената позорни обстоятелства и тяхната неистинност, предвиждала и е искала настъпването на престъпния резултат - накърняването на доброто име на тъжителката

При определяне на вида и размера на наложеното наказание съдът се е съобразил с материалния закон. Законосъобразно е приложил рзпоредбата на чл. 78 а НК  като е взел предвид липсата на предишни осъждания на въззивницата. Настоящата инстанция намира обаче завишен размера на наложеното накаазние „ глоба" и съобразявайки законовите изисквания, имащи значение за индивидуализация на наказанието- жена в пенсионна възраст, неработеща, неосъждана следва да наложи адекватно наказание в неговия законово предвиден минимум при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства съгл. чл. 54 НК за постигане личната и генералната превенция по чл. 36 НК, а именно „ глоба" в размер на 1000лв.

Съставомерността на деянието като пряка и непосредствена последица влече и отговорност от страна на подсъдимата за причинения деликт по чл.45 ЗЗД, който следва да бъде също адекватно определен . Касае се за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в накърняване на репутацията на тъжителката и следва размерът на обезщетението да бъде намален на 500лв , което е едно адекватно репариране на причинените морални щети, съобразено и практиката на съдилищата. В частта, в която въззивницата е бил осъдена да заплати държавна такса върху уважения размер на претенцията следва да бъде отменена за разликата от 50 до 60лв.

В изложения смисъл присъдата на РС- Хасково  следва да бъде изменена, като в останалата част следва да бъде потвърдена като правилна и обоснована.

Мотивиран така, съдът

 

Р      Е      Ш       И:

 

ИЗМЕНЯ Присъда №94/04.10.2012год., постановена по НЧХД 1329/2011год. на РС-Хасково в наказателно- осъдителната й част като намаля размера на наложеното наказание „ глоба „ от 1500лв./хиляда и петстотин лв/ на 1000лв / хиляда лв/

ИЗМЕНЯ Присъда №94/04.10.2012год., постановена по НЧХД 1329/2011год. на РС-Хасково в гражданско-осъдителната й част, като намаля размера на присъденото обезщетение от 1500лв./ хиляда и петстотин лв/ на 500лв./ петстотин лв./ и отхвърля предявения граждански иск за разликата до 1500лв. и ОТМЕНЯ в частта, в която К.Д.Ч. е била осъдена да заплати държавна такса върху уважения размер на претенцията за разликата над 50лв.

Потвърждава присъдата в останалата й част.

Решението е окончателно.

 

Председател:                                      Членове: