ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ХАСКОВО
Справка за влезли в законна сила съдебни актове

по граждански дела
 март 2011 г.


No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело (В) No 654/2005, II състав Жалби Н.В.Б. Г.А.М. Председател и докладчик: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА  Решение от 15.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 423 от 21.07.2003 г. на РС Хасково, постановено по гр.д. № 1300 по описа на съда за 2002 г. в обжалваната част, вместо което постановява:
ОТХВЪРЛЯ предявените от Г.А.М. ***, ЕГН ********** против Н.В.Б. ***, ЕГН ********** обективно съединени искове с правно основание чл.30 ал.3 от ЗС за заплащане на сумата от 2 868 лв., представляваща обезщетение за ползване на съсобствения им гараж и лятна кухня, преустроени в магазин за хранителни стоки, находящ се в п.VІ ти от 320 кв.м. в кв.370 по плана на гр. Хасково, утвърден със Заповед № 205/19-81, отреден за дворище с пл. № 2772 от 318 кв.м., за периода от 01.01.1998 г. до 11.10.2002 г. и за и с правно основание чл.86 от ЗЗД за заплащане на сумата 200 лв., представляваща обезщетение за забава, считано от 01.09.2001 г. до 11.10.2002 г., както и за заплащане на следващата се законна лихва върху сумата от 2 868 лв., считано от предявяване на иска – 11.10.2002 г. до окончателното й изплащане като неоснователни и недоказани.
ОСЪЖДА Г.А.М. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Н.В.Б. ***, ЕГН ********** сумата от 844 лв. направени по делото разноски.
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване

 
2 Гражданско дело (В) No 526/2009, III състав Жалби АЛАЙЪНС УАН ТЪБАКО БЪЛГАРИЯ ЕООД - ХАСКОВО Л.Д.Р.,
ХАСКОВО-ТАБАК АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/
Председател и докладчик: ГЕОРГИ ГОЧЕВ  Решение от 04.11.2009г., в законна сила от 08.03.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 439/01.VІІ.2009 г. постановено по гр.дело №1383/2008 г. на Районен съд-Хасково в обжалваната му част.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Л. Д.Р.,ЕГН:********** *** против "Алайънс Уан Тъбако България" ЕООД гр.Хасково и "Хасково Табак" в ликвидация- гр.Хасково иск с правно основание чл.200 ал.І от КТ и в частта относно солидарното заплащане на обезщетение за имуществени вреди от професионално заболяване за периода от 01.ІІІ.2007 г. до 01.VІ.2010 г.-разходи за лекарствени средства в присъдения размер от 1170 лв. ведно със законната лихва,считано от 25.VІІ.2008 г. до окончателното изплащане на сумата
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от Л. Д.Р.,ЕГН:********** *** против "Алайънс Уан Тъбако България" ЕООД гр.Хасково и "Хасково Табак" в ликвидация- гр.Хасково иск с правно основание чл.200 ал.І вр. с ал.ІІІ от КТ солидарно да й заплатят обезщетение за имуществени вреди в размер от 7032.18 лв. от професионално заболяване- разлика във възнаграждението ,което би получавала като здрава на длъжност сортировачка и разлиствачка в ответните дружества в сравнение с получаваната от пенсия за периода 01.ІІІ.2007 г. до 01.VІ.2010 г. ведно със законната лихва,считано от 25.VІІ.2008 г. до окончателното изплащане на сумата.

 
3 Частно гражданско дело (В) No 602/2009, I състав Частни жалби СТАРТ - 99 ООД - ГР.ХАСКОВО АГЕНЦИЯ ЗА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ - СОФИЯ Председател и докладчик: ГОСПОДИНКА ПЕЙЧЕВА  Решение от 30.03.2010г., в законна сила от 07.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1486/21.08.2009 год.,постановено по гр.д.№ 1969/2009 год.по описа на РС-Хасково.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
4 Гражданско дело (В) No 12/2010, III състав Жалби В.Г.П. Г.Г.Й. Председател: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА
Докладчик: ЖУЛИЕТА СЕРАФИМОВА 
Решение от 15.02.2010г., в законна сила от 23.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 587/30.09.2009г.,постановено по гр.д.№ 1027/2009г. на Районен съд Хасково.
ОСЪЖДА Г.Г.Й., ЕГН ********** *** да заплати на В.Г.П. ЕГН ********** *** сумата в размер на 36,39лв., представляващи направени разноски за първоинстанционното производство, съразмерно отхвърлената част от иска по чл.86 от ЗЗД,на основание чл.78 ал.3 от ГПК.


 
5 Гражданско дело (В) No 31/2010, I състав Жалби С.В.Г.,
Г.И.М.,
И.Г.И.
  Председател и докладчик: ГЕОРГИ ГОЧЕВ  Решение от 02.03.2010г., в законна сила от 21.03.2011г.

ПОТВЪРЖДАВА решение №672/30.Х.2009 г. постановено по гр.дело №408/2009 г. на Районен съд-Хасково.

 
6 Гражданско дело (В) No 181/2010, II състав Жалби И.Д.А. И.Н.И.,
М.Д.М.,
Ж.Д.М.,
М.И.Г.
Председател: МАРГАРИТА ДЕЛЧЕВА
Докладчик: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ 
Решение от 09.06.2010г., в законна сила от 10.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 373 от 29.12.2009 г., постановено от Районен съд - Димитровград, по гр. д. № 196 по описа на същия съд за 2009 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.


 
7 Гражданско дело (В) No 383/2010, II състав Жалби ОБЩИНА - ХАРМАНЛИ РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - ГР.ХАРМАНЛИ Председател и докладчик: МАРГАРИТА ДЕЛЧЕВА  Решение от 09.02.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 64/30.04.2010г.,постановено от Харманлийски районен съд,постановено по гр.д № 576/ 2009г. по описа на същия съд,вместо което постановява:
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Харманли,че Районна потребителна кооперация/РПК/със седалище и адрес на управление в гр.Харманли,бул.България № 3 , вписана в Търговски регистър с ЕИК-000884741 , представлявана от председателя Н.А.Н. с ЕГН-**********, е собственик на прилежащия терен към сградите,построени в УПИ ХV –за сладкарница,сладкарски цех,застроен и незастроен с площ от 2249 кв.м в кв.39 по плана на с.Изворово,община Харманли, Хасковска област,одобрен със заповед № 695/1992г. 2249 кв.м при граници: от три страни улици:УПИ ХІІІ-215,УПИ-ХІV-215 и УПИ ХVІ-214,който прилежащ терен е с площ от 1072 кв.м ,означен с т.А,Б,В,Г и Д от посочения УПИ ХV-213 в скицата към заключението на вещото лице Т.М., депозирано на 25.11.2010г.,представляваща неразделна част от настоящето решение,като искът в останалата част до пълния предявен размер-като неоснователен и недоказан-ОТХВЪРЛЯ.
ОСЪЖДА Община Харманли гр.Харманли пл.Възраждане 1 Булстат 000903939,представлявана от кмета Михаил Лисков да заплати на Районна потребителна кооперация/РПК/със седалище и адрес на управление в гр.Харманли,бул.България № 3 вписана в Търговски регистър с ЕИК-000884741 , представлявана от председателя Н.А.Н. с ЕГН-********** - направените по делото разноски за въззивната инстанция в размер на 375 лв./триста седемдесет и пет лева/,както и направените по делото разноски пред първоинстанционния съд в размер на 327.50 лв./триста двадесет и седем лева и петдесет стотинки/.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните по делото. 
8 Гражданско дело (В) No 390/2010, III състав Жалби П.Д.П. К.В.П.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДИМИТРОВГРАД
Председател: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА
Докладчик: ЖУЛИЕТА СЕРАФИМОВА 
Решение от 14.01.2011г., в законна сила от 11.03.2011г.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 103/ 30.04.2010 г., постановено по гр.дело № 176/2009 г по описа на Районен съд- Димитровград.

 
9 Гражданско дело (В) No 450/2010, I състав Жалби Д.Г.Д.,
В.Г.Д.,
М.М.Д.,
Е.А.Т.,
Р.Г.К.
Х.А.М. Председател: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА
Докладчик: ЙОНКО ГЕОРГИЕВ 
Определение от 12.10.2010г., в законна сила от 07.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 4881/14.07.2010 г.подадена от адв.С.П.,пълномощник на Д.Г.Д.-длъжник и В.Г.Д.,Марияна М.Д.,Е.А.Т. и Р.Г.К.-ипотекарни длъжници против постановление на ЧСИ Самуил Пеев от 30.04.2010г. за възлагане на недвижим имот по изп.д.№ 20098740400643/2009г.като процесуално недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно частно гражданско дело № 450 по описа на ОС Хасково за 2010 г.

Определението може да се обжалва през Апелативен съд Пловдив, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 
10 Гражданско дело (В) No 496/2010, III състав Жалби Г.И.Г. П.П.Д.,
М.В.Д.,
СЛУЖБА ПО КАДАСТЪРА - ГР.ХАСКОВО
Председател и докладчик: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА  Решение от 12.11.2010г., в законна сила от 01.03.2011г.

ОСТАВЯ в сила Решение № 112 от 23.06.2010 г. на РС Харманли, постановено по гр.д. № 302/2007 г.

 
11 Частно гражданско дело (В) No 545/2010, I състав Частни жалби И.Г.И.   Председател и докладчик: ГОСПОДИНКА ПЕЙЧЕВА  Решение от 25.11.2010г., в законна сила от 08.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА определение от 13.07.2010 год. на РС-Хасково, с което исковата молба с вх.№ 9756/02.06.2010 год. по описа на същия съд,подадена от И.Г.И. ***,против Г.К.Х. ***,с предмет на спора-чл. 124 ал.5 от ГПК е била върната.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страната.

 
12 Гражданско дело (В) No 606/2010, III състав Жалби С.Д.К. К.М.П.,
А.А.Х.,
А.С.Х.,
С.Б.Р.,
Д.С.Х.
Председател: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА
Докладчик: ЖУЛИЕТА СЕРАФИМОВА 
Решение от 02.03.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
ОСТАВЯ без уважение жалба вх.№ 7650/29.06.2010 г. от С.Д. ***, в качеството му на трето лице против действията на ЧСИ Захари Запрянов с рег. № 874 и с район на действие Окръжен съд Хасково по изп.дело № 20108750400251, с които ЧСИ е наложил възбрана върху следните недвижими имоти: 1.Поземлен имот пл.№ УПИ І кв.в рег.14 площ по док. 3660 кв.м. област Хасково ,Община Стамболово с.Маджари ведно с построения в имота овчарник от 450 кв.м. и 2. Поземлен имот пл.№ УПИ ІІ кв.в рег.14 площ по док. 5000 кв.м.,област Хасково,Община Стамболово,с.Маджари. като неоснователна.
Решението не подлежи на обжалване.

 
13 Гражданско дело (В) No 675/2010, III състав Жалби ЕВРОПИМЕЛ ООД - ГР. ДИМИТРОВГРАД ВИКТОРИЯ ЕКСПОРТ 2008 - ГР.СОФИЯ Председател: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА
Докладчик: ЖУЛИЕТА СЕРАФИМОВА 
Решение от 31.01.2011г., в законна сила от 09.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 312/07.10.2010 г. постановено от Районен съд - Димитровград , по гр.дело № 1007 по описа за 2010 г.
ОСЪЖДА „ЕВРОПИМЕЛ" ООД със седалище и адрес на управление гр.Димитровград, ул. „Илинден" бл.10, вх.Б, ап.7, ЕИК 115751370 да заплати на „ВИКТОРИЯ ЕКСПОРТ - 2008" ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр.София, община Столична, район Люлин, ж.к „Люлин", бл.007, вх.В, ап.10, ЕИК 200118577 направените разноски за въззивната инстанция в размер на 500 лева.


 
14 Гражданско дело (В) No 676/2010, III състав Жалби И.К.К. В.С.И.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ХАРМАНЛИ
Председател: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА
Докладчик: МИЛЕНА ДЕЧЕВА 
Решение от 27.01.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение №205/18.10.2010г.,постановено по гр.д.№255/2010г. на Районен съд-Харманли.
ОСЪЖДА И.К.К.,ЕГН ********** *** да заплати на В.С.И. ЕГН ********** ***,пл.”Възраждане”,Хотелски комплекс”Хеброс”,Хотел”Принц” ет.3 и 4,със съдебен адрес:гр.Хасково,ул.”Драгоман” №14 ет.2 направените пред въззивната инстанция разноски в размер на 300лв.-платено адвокатско възнаграждение.

 
15 Гражданско дело (В) No 688/2010, I състав Жалби МОДИК ЕООД - ХАСКОВО ПК МАРИЦА - ГР.СИМЕОНОВГРАД Председател и докладчик: ГОСПОДИНКА ПЕЙЧЕВА  Решение от 31.01.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 600/11.10.2010 год.,постановено по гр.д.№ 883/2010 год.по описа на РС-Хасково.
ОСЪЖДА „МОДИК” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Хасково ,ул.”Днепър” № 14 да заплати на ПК „Марица”-Симеоновград направените за въззивната инстанция разноски в размер на 1800 лева /хиляда и осемстотин лева/.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.
 
16 Гражданско дело (В) No 695/2010, III състав Жалби Д.Д.Г. А.И.К. Председател: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА
Докладчик: ЖУЛИЕТА СЕРАФИМОВА 
Решение от 31.01.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 184/27.09.2010 г., постановено по гр.дело № 448/2009 г. по описа на Районен съд Свиленград.
ОСЪЖДА Д.Д.Г., ЕГН ********** *** №ЗА да заплати на А.И.К.,ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева –адвокатско възнаграждение.

 
17 Гражданско дело No 10104/2010, I състав Облигационни искове Н.В.Ч. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - СОФИЯ Председател и докладчик: ГЕОРГИ ГОЧЕВ  Решение от 11.11.2010г., в законна сила от 07.03.2011г.
ОСЪЖДА Министерството на вътрешните работи да заплати на Н.В.Ч., ЕГН:********** *** сумата 537.30 лева лихва за забавено плащане върху главницата 35 868 лв./дължимо обезщетение по чл.252 от ЗМВР/ за периода 04.ІІІ.2010 г. – 26.ІV.2010 г.,ведно със законната лихва върху сумата до окончателното й изплащане,като
ОТХВЪРЛЯ предявения иск в останалата му част до пълния предявен размер от 1693.46 лева като неоснователен.
ОСЪЖДА Министерството на вътрешните работи да заплати на Н.В.Ч., ЕГН:********** *** сумата 111.05 лева разноски по делото.
ОСЪЖДА Н.В.Ч., ЕГН:********** *** да заплати на Министерството на вътрешните работи сумата 164.95 лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд-Пловдив в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.


 
18 Гражданско дело (В) No 10/2011, II състав Жалби ХАСКОВО - ТАБАК АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/ - ГР.ХАСКОВО Д.Н.П. Председател и докладчик: МАРГАРИТА ДЕЛЧЕВА  Определение от 28.01.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима подадената жалба от Васил Зографов и Кирчо Кирев-ликвидатори на “Хасково-Табак”АД/в ликвидация/,със седалище и адрес на управление-гр.Хасково бул.В.Левски №4 против постановление от 16.11.2010г. по изпълнително дело № 879 /2010г. по описа на ЧСИ-З.Запрянов, както и срещу последващите изпълнителни действия.
Определението подлежи на обжалване пред ПАС в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.

 
19 Гражданско дело (В) No 63/2011, III състав Жалби МЕГАТРОН ЛИЗИНГ ЕООД, ГР.СОФИЯ ОЛИМПИК - АГРО ЕООД - ДИМИТРОВГРАД,
Г.Г.Г.
Председател: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА
Докладчик: ЖУЛИЕТА СЕРАФИМОВА 
Решение от 16.03.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 395/ 23.11.2010 г. постановено по гр.дело № 769/2009 г. по описа на Районен съд Димитровград.
Решението не подлежи на касационно обжалване.


 
20 Гражданско дело (В) No 69/2011, III състав Жалби И.В.Д. СД "ФЕРО - ФОС ИЛИНСКИ И СИЕ" - ГР.ХАСКОВО Председател: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА
Докладчик: ЖУЛИЕТА СЕРАФИМОВА 
Решение от 16.03.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 715/ 15.11.2010 г. по гр.дело № 2090/ 2010 г. на Районен съд Хасково.
ОСЪЖДА И.В.Д. ***, съдебен адрес: гр. Хасково, ул."Драгоман" 2, офис 3, адв. Д. да заплати на СД„ Феро -фос Илински и сие", със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул."Раковски" 16, вх.Б, ет.1, ап.1 направените разноски в размер на 400 / четиристотин/ лева, представляващи адвокатско възнаграждение.
Решението не подлежи на касационно обжалване.

 
21 Гражданско дело (В) No 77/2011, III състав Жалби Д.Г.П. МАДЖАРОВО ЕАД В ЛИКВИДАЦИЯ - ГР.МАДЖАРОВО Председател и докладчик: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА  Решение от 16.03.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 216 от 25.11.2010 г.на РС Харманли, постановено по гр.д. № 358 по описа на съда за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
22 Гражданско дело (В) No 88/2011, II състав Жалби Г.Т.Т. М.В.Л. Председател: МАРГАРИТА ДЕЛЧЕВА
Докладчик: ТОДОР ХАДЖИЕВ 
Решение от 07.03.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 759/ 29.11.2010 г. по гр. д. № 1215/ 2010 г. на Районен съд – Хасково.
Решението не подлежи на обжалване.

 
23 Частно гражданско дело (В) No 95/2011, I състав Частни жалби И.Г.К. К.Д.К. Председател: ГОСПОДИНКА ПЕЙЧЕВА
Докладчик: ТОШКА ИВАНОВА 
Определение от 23.02.2011г., в законна сила от 21.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба, подадена от адвокат Д.И. – пълномощник на И.Г.К. против определение от 29.12.2010 год., постановено по гр.дело № 1630 / 2010 год. по описа на РС – Димитровград.


 
24 Гражданско дело (В) No 96/2011, III състав Жалби НЕДЕВ ЕООД, ГР.ХАСКОВО ЕТ ГЕЯ - ИВАН КРИВОШИЕВ - ДАНКА КРИВОШИЕВА Председател и докладчик: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА  Решение от 18.03.2011г., в законна сила от 18.03.2011г.
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 613 от 18.10.2010 г. на РС Хасково, постановено по гр. дело № 834 по описа на съда за 2010 год., в частта, в която е отхвърлил като неоснователен и недоказан предявеният „НЕДЕВ” ЕООД гр.Хасково, ул.”Сливница” №32 , БУЛСТАТ 126005176 против Данка Колева Кривошиева, действаща като ЕТ „ГЕЯ- ИВАН КРИВОШИЕВ-ДАНКА КРИВОШИЕВА”, гр.Хасково, ул. „ Цар освободител” № 21, ЕФН 2609002678 иск с правно основание чл.415, ал.1, във вр. Чл.422, ал.1 от ГПК за сумата от 307,69 лв. главница, ведно със следващата се законна лихва върху тази сума от датата на подаване на заявлението – 09.12.2009 г. до окончателното й изплащане и разноски в размер на 100 лв. и за сумата от 30,44 лева лихва за забава върху сумата от 234,30 лв. за периода от 07.12.2008 г. до 08.12.2009 г. и 9,18 лв. лихва за забава върху сумата от 73,39 лв. за периода от 18.12.2008 г.до 08.12.2009 год., вместо което ПОСТАНОВЯВА :
По предявеният от „НЕДЕВ” ЕООД гр.Хасково, ул.”Сливница” №32 , БУЛСТАТ 126005176 против Данка Колева Кривошиева, действаща като ЕТ „ГЕЯ- ИВАН КРИВОШИЕВ-ДАНКА КРИВОШИЕВА”, гр.Хасково, ул. „ Цар освободител” № 21, ЕФН 2609002678 иск с правно основание чл.415, ал.1, във вр. Чл.422, ал.1 от ГПК,
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че съществува вземане на „НЕДЕВ” ЕООД гр.Хасково, ул.”Сливница” №32 , БУЛСТАТ 126005176 против Данка Колева Кривошиева, действаща като ЕТ „ГЕЯ- ИВАН КРИВОШИЕВ-ДАНКА КРИВОШИЕВА”, гр.Хасково, ул. „ Цар освободител” № 21, ЕФН 2609002678 по Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.дело №3062/2009год. по описа на Районен съд-Хасково за сумата 347,31 лева, от която 307,69 лева-главница, представляваща неизплатено задължение по фактура № 0020014539/22.11.2008 год. в размер на 234.30 лв. и по фактура № 0020014917/03.12.2008 год. в размер на 73,39 лв. ; 30,44 лева лихва за забава върху сумата от 234,30 лв. за периода от 07.12.2008 г. до 08.12.2009 г. и 9,18 лв. лихва за забава върху сумата от 73,39 лв. за периода от 18.12.2008 г.до 08.12.2009 год., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението -09.12.2009 година до окончателното изплащане и разноски в размер на 100 лева.
ПОТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕ № 613 от 18.10.2010 г. на РС Хасково, постановено по гр. дело № 834 по описа на съда за 2010 год.в останалата част.
ОСЪЖДА Данка Колева Кривошиева, действаща като ЕТ „ГЕЯ- ИВАН КРИВОШИЕВ-ДАНКА КРИВОШИЕВА”, гр.Хасково, ул. „ Цар освободител” № 21, ЕФН 2609002678 да заплати на „НЕДЕВ” ЕООД гр.Хасково, ул.”Сливница” №32 , БУЛСТАТ 126005176 сумата от 150 лева направени по делото разноски, съобразно уважената част на иска. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
25 Частно гражданско дело (В) No 101/2011, II състав Частни жалби И.Н.И. ХАСКОВО - ТАБАК АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/ - ГР.ХАСКОВО Председател и докладчик: МАРГАРИТА ДЕЛЧЕВА  Определение от 09.03.2011г., в законна сила от 09.03.2011г.
По подадената частна жалба от адв.См.Нитова,като пълномощник на И.Н.И. срещу определение от 14.12.2010г.,постановено от Хасковски районен съд по гр.д № 2134/2010г постановява:
ОТМЕНЯ определение от 14.12.2010г.,постановено от Хасковски районен съд по гр.д № 2134/2010г.по описа на същия съд и вместо него : ОСТАВЯ без уважение молбата, подадена от адвокат В.Пожарлиева, като пълномощник на „Хасково-Табак” АД/в ликвидация/ с адрес в гр.Хасково бул.В.Левски № 4 за допълване на постановеното решение в частта за разноските.
ВРЪЩА подадената въззивна жалба от адвокат В.Пожарлиева, като пълномощник на „Хасково-Табак” АД/в ликвидация с адрес в гр.Хасково бул.В.Левски № 4 против решение № 717,постановено от Хасковски районен съд по гр. д № 2134/2010г. в частта за разноските- на същия съд за произнасяне по реда на чл.248 от ГПК.
Определението не подлежи на обжалване.


 
26 Частно гражданско дело (В) No 102/2011, II състав Частни жалби Н.С.М.,
Е.С.М.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ,
ОБЩИНА ХАСКОВО
Председател и докладчик: МАРГАРИТА ДЕЛЧЕВА  Определение от 14.02.2011г., в законна сила от 01.03.2011г.
ОТМЕНЯ определението на Хасковски районен съд,постановено на 20.01.2010г. по гр.д № 121 / 2011г. по описа на същия съд,с което съдът е прекратил производството по делото и е постановил делото да се изпрати на Районен съд-гр.Кърджали.ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата,подадена от адв.Д.Генев,в качеството на пълномощник на: 1. Н.С.М. *** с ЕГН **********,действаща лично и със съгласието на баща си и законен представител С. *** с ЕГН-********** ,и 2.С.Б.Н. ,като баща и законен представител на малолетното си дете Е. Силахтин М.,против определението ,постановено от Хасковски районен съд на 18.01.2011г. по гр.д № 121/2011г.
Определението в частта,в която жалбата се оставя без разглеждане, подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.

 
27 Частно гражданско дело (В) No 126/2011, III състав Частни жалби Т.Т.Д. П.С.Ч. Председател и докладчик: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА  Определение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Определение № 6 от 05.01.2011 година на Районен съд -Харманли, постановено по гр.дело № 3/2011 г., с което е отхвърлена като неоснователна молбата за допущане на обезпечение на иск, предявен от Т.Т.Д. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес гр.Хасково, ул."Преслав" № 24, ет.3, офис № 5, против П.С.Ч. ЕГН ********** ***, чрез налагане на обезпечителна мярка по чл.397 ал.1 т.3 от ГПК- "Спиране на изпълнението" по изпълнително дело №121/2010година по описа на ДСИ при Районен съд-Хасково.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
28 Гражданско дело (В) No 129/2011, II състав Жалби В.М.П. А.Т.П. Председател и докладчик: МАРГАРИТА ДЕЛЧЕВА  Решение от 21.03.2011г., в законна сила от 21.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 393 от 08.12.2010г.,постановено от Димитровградския районен съд по гр.д .№ 1184/ 2010г. по описа на същия съд.
Решението не подлежи на касационно обжалване.

 
29 Гражданско дело (В) No 131/2011, III състав Жалби И.Д.И.,
Д.Д.И.
Д.Д.Д.,
С.Д.П.,
В.Д.Д.
Председател: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА
Докладчик: МИЛЕНА ДЕЧЕВА 
Решение от 30.03.2011г., в законна сила от 30.03.2011г.

ПОТВЪРЖДАВА Решение №24/10.01.2011г.,постановено по гр.д.№2746/2010г. на Районен съд-Хасково,в обжалваната му част.
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 
30 Частно гражданско дело (В) No 137/2011, I състав Частни жалби М.Н.М. Г.Т.Г. Председател: ГОСПОДИНКА ПЕЙЧЕВА
Докладчик: ЙОНКО ГЕОРГИЕВ 
Определение от 29.03.2011г., в законна сила от 29.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА определение от 29.11.2010г.постановено по г.д. №1505/2003г.,с което е оставена без уважение молбата на М.Н. *** за освобождаване на внесена по г.д. №1505/2003г. по описа на Хасковски районен съд парична гаранция в размер на 800лв.

Определението не подлежи на обжалване.

 
31 Частно гражданско дело (В) No 147/2011, III състав Частни жалби Г.В.П. БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД - СОФИЯ Председател: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА
Докладчик: МИЛЕНА ДЕЧЕВА 
Определение от 23.02.2011г., в законна сила от 25.03.2011г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба,подадена от Г.В.П. ***,наследница на Георги Неделчев Пейчев,починал на 28.03.2009г.,като ЕТ”Г. ***,ЕИК 126594867,с адрес за призоваване:гр.Хасково,бул.”България” №146 вх.Б ет.1 офис 4-адвокатска кантора против Определение ,постановено в закрито заседание на 13.01.2011г. по гр.д.№2910/2010г. ,с което Районен съд-Хасково прекратява производството по гр.д.№2910/2010г. по описа на Районен съд-Хасково,като изпраща делото по подсъдност на Окръжен съд-Хасково.
.

 
32 Гражданско дело (В) No 148/2011, III състав Жалби ЩЕРЕВ - АН ЕООД - ГР. ХАСКОВО МОНОЛИТ АД - ХАСКОВО Председател: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА
Докладчик: ЖУЛИЕТА СЕРАФИМОВА 
Решение от 31.03.2011г., в законна сила от 31.03.2011г.

ПОТВЪРЖДАВА решение №734/22.11.2010г., постановено по гр.дело №1953/2010 г., по описа на Районен съд – гр. Хасково, в обжалваната част .
Решението не подлежи на касационно обжалване. 
33 Частно гражданско дело (В) No 171/2011, III състав Частни жалби ЕТ АСТИЯ - ИВАН ДОБРЕВ - СНЕЖАНА ВЪЛКОВА М.В.Г. Председател: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА
Докладчик: ЖУЛИЕТА СЕРАФИМОВА 
Определение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане на Районен съд Хасково, постановено в закрито заседание на 21.12.2010 г., с което Районен съд Хасково връща въззивна жалба вх.№ 21149/29.11.2010 г., подадена от Снежана Вълкова Христозова, действаща като ЕТ, с фирма „Астия- Иван Добрев-Снежана Вълкова, със седалище и адрес на управление гр.Хасково,ул.”Пролет” № 20 - поради неостраняване на нередовността в срок – не е формулирано конкретно искане до въззивния съд
Определението не подлежи на касационно обжалване.

 
34 Гражданско дело (В) No 180/2011, I състав Жалби М.П.К. П.С.К. Председател и докладчик: ГЕОРГИ ГОЧЕВ  Решение от 16.03.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА решение №7/03.І.2011 г. постановено по гр.дело №2680/2010 г. на Районен съд-Хасково
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 
35 Гражданско дело (В) No 187/2011, II състав Жалби П.Б.Р.,
С.М.Р.
М.И.М.,
М.Г.Ж.
Председател: МАРГАРИТА ДЕЛЧЕВА
Докладчик: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ 
Определение от 18.03.2011г., в законна сила от 25.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр. дело № 187 по описа за 2011 година на Окръжен съд – Хасково.
ВРЪЩА делото на Районен съд-Хасково за произнасяне по подадената от М.И.М. и М.Г.Ж. молба вх. № 22665/20.12.2010г. за допълване на решението.
Определението подлежи на обжалване пред с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

 
36 Гражданско дело (В) No 191/2011, III състав Жалби ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМ. ЦЕНТЪР-ХАСКОВО А.В.Л.,
П.С.Л.
Председател: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА
Докладчик: МИЛЕНА ДЕЧЕВА 
Решение от 30.03.2011г., в законна сила от 30.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №4/03.01.2011г.,постановено по гр.д.№2525/2010г. на Районен съд-Хасково ,в частта,в която се осъжда Областен управител на област Хасково да заплати на А.В.Л. и П.С.Л. *** на основание чл.86 от ЗЗД обезщетение за забава за периода от 05.07.2004г. до 08.12.2008г. върху сумата от 2 918лв. в размер на 1000лв.,които ответникът е осъден да им заплати по гр.д.№1012/2004г. на ХРС,на основание чл.78 ал.1 от ГПК разноски по делото в размер на 100лв,вместо което постановява:
ОТХВЪРЛЯ предявеният от А.В.Л. ЕГН ********** и П.С.Л. ЕГН ********** *** против Областен управител на област с Административен център-гр.Хасково пл.”Свобода” №5 , иск с правно основание чл.86 от ЗЗД ,за заплащане на обезщетение за забава за периода от 05.07.2004г. до 08.12.2008г. в размер на 1000лв.,върху сумата от 2 918лв. ,представляваща обезщетение за неоснователно обогатяване,която Областният управител на област с Административен център гр.Хасково е осъден да им заплати по гр.д.№1012/2004г. по описа на РС-Хасково като неоснователен-погасен по давност.
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
. 
37 Гражданско дело (В) No 206/2011, II състав Жалби Д.Ж.М. ЗК САКАРЕЦ - С. ЧЕРЕПОВО Председател: МАРГАРИТА ДЕЛЧЕВА
Докладчик: ТОДОР ХАДЖИЕВ 
Решение от 16.03.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
ОТМЕНЯ наложения с разпореждане от 07.04.2010 г. на ДСИ при РС – Харманли по изп. д. № 160/ 2006 г. на СИС при РС – Харманли запор върху трудовото възнаграждение на Д.Ж.М. с ЕГН ********** ***.
Решението не подлежи на обжалване.


 
38 Частно гражданско дело (В) No 223/2011, III състав Частни жалби С.Р.Г. К.Я.С. Председател: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА
Докладчик: ЖУЛИЕТА СЕРАФИМОВА 
Определение от 28.03.2011г., в законна сила от 28.03.2011г.

ПОТВЪРЖДАВА Определение от 31.05.2010 г.,постановено по ч. гр. д. № 762/2010 г., с което Районен съд Димитровград е допуснал обезпечение на бъдещ иск, с правно основание чл.19,ал.3 ЗЗД, който бъдещ иск ще бъде предявен от К.Я.С. *** срещу С.Р.Г. ***, чрез налагане на запор върху следното МПС Лек автомобил – марка БМВ модел 320 И рег.№ Х 28 75 ВА рама №WBACB 11000FC 40125 ,двигател 206S130860284.
Определението не подлежи на обжалване. 
39 Частно гражданско дело (В) No 239/2011, III състав Частни жалби М.Е.Ф. М.М.Д. Председател: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА
Докладчик: МИЛЕНА ДЕЧЕВА 
Определение от 30.03.2011г., в законна сила от 30.03.2011г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ,подадената от адв.Н.Маркова,пълномощник на М. Енгениев Ф. ЕГН **********,като баща и родител на децата Евгения Миленова Филипова ЕГН ********** и Росен Миленов Ф. ЕГН ********** *** частна жалба против Определение №419/17.02.2011г.,постановено по гр.д.№56/2011г. от Районен съд-Хасково.
Определението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.


 
40 Търговско дело No 6/2011, I състав Жалби по чл.25 ЗТР ОТОМАН ЛОГИСТИКА ООД-ГР.ХАСКОВО   Председател и докладчик: МИЛЕНА ДЕЧЕВА  Решение от 21.02.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
ОТМЕНЯ отказ №20110106183454/09.02.2011г. на Агенцията по вписванията,с който е отказано вписването на първоначална регистрация на еднолично дружество с ограничена отговорност”ОТОМАН ЛОГИСТИКА”-гр.Хасково,поради непредставянето на документ за внесена ДТ в размер на 110лв. за разглеждане на заявление с рег.№20110106183454 от 06.01.2011г.,подадено от адв.Д.К.Н..
ЗАДЪЛЖАВА Агенцията по вписванията да извърши в 3-дневен срок от получаването на решението поисканото със заявлението вписване в търговския регистър.
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Апелативен съд-Пловдив.