ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ХАСКОВО
Справка за свършените граждански дела
септември 2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата                     Резултат                    
1 Гражданско дело (В) No 460/2006 Жалби С.П.С. ХАСКОВО-ТАБАК АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/ Решение (второ) от 19.09.2008г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 303 от 16.11.2007 г., постановено по гр.д.№ 460/2006 г. по описа на Хасковския окръжен съд, като на страница пета на ред двадесет и трети израза "№ 53/2006 г." се замени с "№ 608/2006 г."
 
2 Гражданско дело (В) No 116/2008 Жалби ЗК СЪГЛАСИЕ - С. ДОБРИЧ,
МИЗА ООД - С.СУСАМ
  Решение от 26.09.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 477/04.01.2008 г. на Димитровградският районен съд по гр.дело № 362/2007 г. в частта, в която е допуснал поправка на извършена грешка в пресмятането в нотариален акт № 52, т.V, рег.№ 6944 по д.№ 517/06 г. на Нотариус № 355 с който на 30.08.2006 г. ЗК "Съгласие" с.Добрич, обл.Хасково, БУЛСТАТ 836148770 продава на "МИЗА" ООД с.Сусам, обл.Хасково, БУЛСТАТ 126625742 следния недвижим имот: ремонтна работилница, обозначена под № 1 на скицата като железарска работилница с площ 134 кв.м.; ремонтна работилница обозначена под № 2 на скицата като авторемонтна работилница с площ от 159 кв.м., находящи се в с.Добрич, м.Стопански двор, построени в държавен имот № 136009 по плана на Стопански двор с.Добрич, целият с площ от 2,040 дка, като следва да се счита, че ремонтна работилница, обозначена като № 2 на скицата като авторемонтна работилница с площ 175,20 кв.м., отразена като фигура А-В-С-D-E-F-M-N по скица от 26.11.2006 г. на вещото лице, на основание чл.28 ал.2 от ЗЗД, вместо което постановява: ОТХВЪРЛЯ предявеният от "МИЗА" ООД с.Сусам, обл.Хасково против ЗК "СЪГЛАСИЕ" с.Добрич, обл.Хасково иск с правно основание чл.28 ал.2 от ЗЗД да се приеме за установено, че е допусната грешка в пресмятането в нотариален акт № 52, т.V, рег.№ 6944 по д.№ 517/06 г. на Нотариус № 355 с който на 30.08.2006 г. ЗК "СЪГЛАСИЕ" с.Добрич, обл.Хасково, БУЛСТАТ 836148770 продава на на "МИЗА" ООД с.Сусам, обл.Хасково, БУЛСТАТ 126625743 следния недвижим имот: ремонтна работилница, обозначена под № 1 на скицата като железарска работилница с площ 134 кв.м.; ремонтна работилница обозначена под № 2 на скицата като авторемонтна работилница с площ от 159 кв.м., вместо действителната 193 кв.м., находящи се в с.Добрич, м.Стопански двор, построени в държавен имот № 136009 по плана на Стопански двор с.Добрич, целият с площ от 2,040 дка. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. ОСЪЖДА "МИЗА" ООД с.Сусам да заплати на ЗК "СЪГЛАСИЕ" с.Добрич, обл.Хасково направените по делото разноски в размер на 268 лв.
 
3 Гражданско дело (В) No 160/2008 Жалби М.Д.М. А.С.К. Решение от 18.09.2008г.
Отменя решение № 830/08.01.2008 г., постановено по гр.д.№ 558/2007 г. на Районен съд - Хасково, с което е отхвърлен предявения от М. Дилянов М. ЕГН **********,*** против А.С.К., ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 97 ал. 1 вр.чл. 245 от ГПК да се приеме за установено по отношение на А.С.К.,че М. Дилянов М. не му дължи сумата от 4 600 лв., вместо което постановява: Приема за установено на основание чл. 254 вр.чл. 97 ал. 1 от ГПК /отм./ по отношение на А.С.К., ЕГН ********** ***, че М. Дилянов М. ЕГН **********,*** не му дължи сумата от 4 000 лв. по запис на заповед,издаден на 12.10.2001 г. с падеж 15.10.2002 г., поради изтекла погасителна давност. Осъжда А.С.К., ЕГН ********** *** да заплати на М. Дилянов М. ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 456 лв.
 
4 Гражданско дело (В) No 228/2008 Жалби Г.Х.С. Ф.С.И.,
И.А.И.
Решение от 30.09.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 851/08.02.2008 г. на РС - Хасково по гр.д.№ 1060/2007 г. по описа на съда в частта, в която е отхвърлен предявеният от Г.С.Х., ЕГН-********** *** против Ф.С.И., ЕГН-********** ***, иск с правна квалификация чл.31, ал.2 от Закона за собствеността за сумата до 540 лева и в частта относно присъдените разноски, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Ф.С.И., ЕГН-********** *** да заплати на Г.С.Х., ЕГН-********** *** сумата в размер на 540 лв., представляваща обезщетение за лишаване от ползването на 1/2 идеални части от южния коридор; баня; тоалетна и перално помещение от първи жилищен етаж от триетажна жилищна сграда, построена в гр.Хасково, ул.Лом № 14, в парцел ХІ, с площ 760 кв.м. по плана на гр.Хасково за периода 01.07.2002 г. - 29.06.2007 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска - 29.06.2007 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Г.С.Х., ЕГН-********** *** да заплати на Ф.С.И., ЕГН-********** *** сумата в размер на 195,74 лева , представляваща направени по делото разноски. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.
 
5 Гражданско дело (В) No 313/2008 Жалби А.М.М.,
В.К.Т.
Р.Г.Т. Решение от 25.09.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 8/04.04.2008 г., постановено по гр.д.№ 161/2007 г. на РС - Свиленград в частта, в която А.М.М. и Веска К.Т. са осъдени да заплатят на Р.Г.Т. сумата над 5200 лева до 7568 лева, представляваща договорна лихва в размер на 3% върху главница от 40 000 лева по запис на заповед от 21.08.2006 год., както и за периода от 01.08.2006 год. до 21.08.2006 г. и за периода от 01.01.2007 г. до 31.03.2007 г., като ОТХВЪРЛЯ иска в тази част и за посочения период. ОТМЕНЯ Решение № 8/04.04.2008 г. по гр.д.№ 161/2007 г. в ЧАСТТА на присъдените разноски по делото за сумата над 540 лева до 749,30 лева. ОБЕЗСИЛВА като недопустимо Решение № 8/04.04.2008 г. по гр.д.№ 161/2007 г. в частта, в която А.М.М. и В.К.Т. са осъдени да заплатят на Р.Г.Т. сумата 643,60 лева законна лихва върху главница от 7568 лева за времето от 01.01.2007 г. до 31.03.2007 г. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.
 
6 Гражданско дело (В) No 317/2008 Жалби АБ АД - ГР. ХАСКОВО М.Я.Б.,
Х.Л.Д.
Решение от 16.09.2008г.
Отменя Решение № 853 от 10.01.2008 г. на Рс - Хасково, постановено по гр.д.№ 886 по описа за 2007 г., в частта, в която е осъдил "АБ" АД гр.Хасково да заплати на М.Я.Б. сумата 4524 лв., представляваща обезщетение с правно основание чл.213 от КТ за период от 25 месеца, считано от 03.05.2005 г., ведно със следващата се законна лихва върху сумата, считано от завеждане на делото до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 300 лв. и в частта, в която е осъдил "АБ" АД гр.хасково да заплати по сметка на РС - Хасково ДТ в размер на 180,96 лв. и 60 лв. направени по делото разноски, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявеният от М.Я.Б. ***, ЕГН-********** *** иск да бъде осъден ответника да му заплати сумата от 4 524 лв., представляваща обезщетение с правно основание чл.213 от КТ за период от 25 месеца, считано от 03.05.2005 г., ведно със следващата се законна лихва върху сумата, считано от завеждане на делото до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА М.Я.Б. ***, ЕГН-********** *** сумата от 95,48 лв. направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
7 Гражданско дело (В) No 322/2008 Жалби М.Д.А. ТОМИ ООД ДИМИТРОВГРАД Решение от 30.09.2008г.
Оставя в сила Решение № 149 на РС - Димитровград от 29.05.2008 г., постановено по гр.д.№ 1131 по описа на съда за 2007 год.
 
8 Гражданско дело (В) No 329/2008 Жалби Р.И.К.,
Л.С.Д.
ОБЩИНА - ХАСКОВО Решение от 16.09.2008г.
Оставя в сила Решение № 156 от 23.05.2008 год. на РС - Хасково, постановено по гр.дело № 118/2008 год. на РС - Хасково.
 
9 Гражданско дело (В) No 330/2008 Жалби Б.А.А. Г.А.А. Решение от 16.09.2008г.
Оставя в сила Решение № 39 от 08.05.2008 год. на РС - Свиленград, постановено по гр.дело № 151 по описа за 2007 год.
 
10 Гражданско дело (В) No 338/2008 Жалби Д.И.Д. ЗКПУ "УСПЕХ" /В ЛИКВИДАЦИЯ/ - С.СЛАВЯНОВО Решение от 29.09.2008г.
Оставя в сила Решение № 39/25.04.2008 г., постановено по гр.д.№ 477/2007 г.на РС - Харманли. ОСЪЖДА Д.И.Д., ЕГН-********** *** заплати на ЗКПУ "Успех" в ликвидация - с.Славяново направените по делото разноски в размер на 100 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
 
11 Гражданско дело (В) No 343/2008 Жалби Д.Г.Д.,
Е.Г.Д.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ХАСКОВО Решение от 19.09.2008г.
Отменя решение №112/30.04.2008 г.,постановено по гр.д.№1773/2007г.,том ІІ,стр.34-35 на Районен съд-Хасково,вмескто което постановява: Прекратява сключения на 28.06.1997г. в гр.Хасково граждански брак между Е.Г.Д. ЕГН ********** *** с л.к.№176568210,издадена на 17.02.2000г. от МВР-Хасково и Д.Г.Д. ЕГН ********** ***, с л.к.№176568222,издадена на 17.02.2000г. от МВР-Хасково,със съдебен адрес-гр.Хасково,ул."Преслав"№24 ет.1-адв.П.А.,поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство. Приема за установено,че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака имат двамата съпрузи-Е.Г.Д. ЕГН ********** и Д.Г.Д. ЕГН **********. Предоставя упражняването на родителските права над детето Гаврил Д.Д.,ЕГН **********,роден на 29.11.1997г. на майката-Е.Г.Д. ЕГН ********** *** с л.к.№176568210,издадена на 17.02.2000г. от МВР-Хасково с право на бащата Д.Г.Д. ЕГН ********** *** с л.к.№176568222,издадена на 17.02.2000г. от МВР-Хасково със съдебен адрес:гр.Хасково,ул."Преслав" №24 ет. 1-адв.П.А. да взема и/или вижда детето всеки първи и трети съботен и неделен ден от месеца от 08.00 часа на първия ден до 20.00 часа на втория ден,както и един месец през лятото,когато майката не ползва платения си годишен отпуск. Осъжда Д.Г.Д. ЕГН ********** ***,с л.к.№176568222,издадена на 17.02.2000г. от МВР-Хасково,със съдебен адрес-гр.Хасково,ул."Преслав" №24 ет.1-адв.П.А. да заплаща на Е.Г.Д. егн ********** *** с л.к.№ 176568210,издадена на 17.02.2000г. от МВР-Хасково,действаща като майка и законен представител на малолетното дете Гаврил Д.Д.,ЕГН **********,роден на 29.11.1997г.,месечна издръжка в размер на 80 лв.,считано от влизане на решението в сила до настъпване на законни причини за изменяването или прекратяването на плащането,ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й плащане. Постановява жената Е.Г.Д. ЕГН ********** *** с л.к.№ 176568210,издадена на 17.02.2000г. от МВР-Хасково да носи брачното фамилно име-Д.. Осъжда Д.Г.Д. ЕГН ********** ***, с л.к.№ 176568222,издадена на 17.02.2000г. от МВР-Хасково,със съдебен адрес-гр.Хасково,ул."Преслав" №24 ет.1-адв.П.А. да заплти в полза на Държавата ДТ в размер на 115,20 лв.,които да се внесат по сметката на ОС - Хасково. Осъжда Е.Г.Д. ЕГН ********** *** с л.к.№ 176568210,издадена на 17.02.2000г. от МВР-Хасково и Д.Г.Д. ЕГН ********** ***,с л.к.№176568222,издадена на 17.02.2000г. от МВР-Хасково,със съдебен адрес-гр.Хасково,ул."Преслав" №24 ет.1-адв.П.А. да заплатят окончателна ДТ по сметка на ХОС в размер на 40 лв.
 
12 Гражданско дело (В) No 344/2008 Жалби В.С.А.,
Г.Е.М.
Р.Д.С.,
Е.Д.М.
Решение от 23.09.2008г.
Отменя Решение №60/15.04.2008г.,постановено по гр.д.№765/2007г.,том І,стр.168-171 на Районен съд-Хасково,в частта,в която се отхвърля предявения от В.С. Алачова срещу Г.Е.М.,Р.Д.С. и Е.Д.М. иск с правно основание чл.19 ал.3 от ЗЗД за обявяване за окончателен на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с нотариална заверка на подписа от 01.01.2001г. в частта касаеща самия ПАРЦЕЛ І-416 в кв.63 по плана на с.Узунджово,при граници:от двете страни-улици,парцел ІІ-417 и парцел ІХ-418,като неоснователен и недоказан,вместо което постановява: Обявява за окончателен на основание чл.19 ал.3 от ЗЗД вр.чл.297 и чл.298 от ГПК/отм./ предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с нотариална заверка на подписа от 01.10.2001г.,в частта,касаеща ПАРЦЕЛ І-416 в кв.63 по плана на с.Узунджово,област Хасково,при граници:от две страни-улици,парцел ІІ-417 и парцел ІХ-418 за сумата от 4 000лв. между В.С.А.,ЕГН ********** ***,със съдебен адрес:гр.Хасково,ул."Христо Ботев" №1,Бизнесцентър 1,етаж 4, офис 433,в качеството на купувач и Г.Е.М.,ЕГН ********** ***,Р.Д.С.,ЕГН ********** *** и Е.Д.М.,ЕГН ********** *** в качеството на продавачи. Оставя в сила Решението в останалата обжалвана част. Осъжда Г.Е.М.,ЕГН ********** ***, Р.Д.С.,ЕГН ********** *** и Е.Д.М.,ЕГН ********** *** да заплатят на В.С. Алачова,ЕГН ********** ***,със съдебен адрес:гр.Хасково,ул."Христо Ботев" №1,Бизнесцентър 1,етаж 4, офис 433 направените пред въззивната инстанция разноски в размер на 313 лв.
 
13 Гражданско дело (В) No 370/2008 Частни жалби А.П.П. ОБЩИНА - ХАСКОВО Определение от 02.09.2008г.
Отмeня Определение № 392/17.05.2008г., постановено по гр.д.№ 1661/2007г. на Районен съд-Хасково.ВРЪЩА делото на РС-Хасково за продължаване на съдопроизводствените действия при съобразяване с указанията на въззивната инстанция, дадени в мотивите на настоящото определение.Определението не подлежи на обжалване.
 
14 Гражданско дело (В) No 371/2008 Частни жалби Н.Б.П. РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ -ХАСКОВО Определение от 02.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 724 от 26.06.2008г., постановено по гр.д.№ 217 по описа за 2008г. на Районен съд - Хасково, с което е прекратено производството по делото в частта относно иска за признаване на трудов стаж за положената от Н. Боянова П. *** и е върната в тази й част исковата молба.
 
15 Гражданско дело (В) No 375/2008 Жалби М.И.Ю. Ч.П.Ч.,
Е.Х.Ч.,
Н.П.Ч.
Определение от 01.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от М.И.Ю.,ЕГН **********, действащ като едноличен търговец с фирма"Мусти-М.И." със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ж.к."Орфей" бл.№1 вх.А ет.7 ап.57 против действията на ЧСИІЗахари Запрянов с район на действие-Хасковски окръжен съд по изп.д.№ 2008870400118/2008г. изразяващи се в отказ да спре изпълнителното производство, като недопустима.ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 375/2008г. по описа на ОС-Хасково.
 
16 Гражданско дело (В) No 400/2008 Частни жалби Б.Ж.Б.,
Д.Г.М.
М.З.К. Определение от 15.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 511 от 26.06.2008 год. на РС - Хасково, постановено по Ч.гр.дело № 828 по описа на съда за 2008 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
17 Гражданско дело (В) No 401/2008 Жалби ВИК ООД - ГР. ДИМИТРОВГРАД ЕТ НИКИ Д - НИКОЛАЙ БОНЕВ Решение от 23.09.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на "ВиК" ООД гр.Димитровград, ул.Захари Зограф № 36 против действията на ДСИ при РС - Димитровград, изразяващи се в извършване на прихващане с протокол от 03.07.2008 г. по изп.дело № 89/2008 г. и изп.дело № 91/2008 год. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по Вч.гр.дело № 401/2008 год.
 
18 Гражданско дело (В) No 402/2008 Жалби Е.Г.К. С.Д.М. Решение от 15.09.2008г.
Оставя без разглеждане като процесуално недопустима подадената от Е.Г.К. *** жалба против действията на ЧСИ - Захари Запрянов, изразяващи се в насочване на принудително изпълнение и налагане на възбрана върху несеквестируемо имущество. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на Е.Г.К. *** за спиране на производството по изп.д.№ 20088750400015/2008 г. по описа на ЧСИ - Захари Запрянов с район на действие - Окръжен съд гр.Хасково. Решението, в частта, в която е оставена без разглеждане жалбата и прекратено производството по делото подлежи на обжалване пред ПАС в едноседмичен срок от съобщението на страните, че е обявено.
 
19 Гражданско дело (В) No 416/2008 Частни жалби П.Д.Т. Г.И.Б. Определение от 15.09.2008г.
Потвърждава разпореждане №400 от 17.06.2008г., постановено по ч.гр.д.№ 575 по описа за 2008г. на Районен съд Димитровград.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
20 Гражданско дело (В) No 417/2008 Частни жалби ОДП-ХАСКОВО ОУ "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ" Определение от 15.09.2008г.
Потвърждава разпореждане № 457 от 21.07.2008г., постановено по ч.гр.д.№ 650 по описа за 2008г. на Районен съд димитровград.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
21 Гражданско дело (В) No 418/2008 Частни жалби ОБЩИНА- ИВАЙЛОВГРАД Д.Т.Д. Определение от 19.09.2008г.
Потвърждава Разпореждане № 32 от 15.08.2008 г., постановено по Ч.гр.дело № 21 по описа за 2008 год. на Районен съд - гр.Ивайловград.
 
22 Гражданско дело (В) No 419/2008 Частни жалби ХИГИСБЕТОН ООД - ГР. СЛИВЕН Н.Д.Я. Определение от 16.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 01.08.2008 г., постановено по Ч.гр.дело № 971 по описа за 2007 г. на Районен съд - Димитровград.
 
23 Гражданско дело (В) No 420/2008 Частни жалби ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМ. ЦЕНТЪР-ХАСКОВО   Определение от 16.09.2008г.
Отмeня определение от 06.08.2008 г., постановено от Съдията по вписванията при РС - Ивайловград, с което е отказано извършването на отбелязване на новите обстоятелства в Акт за частна държавна собственост № 5719 от 25.01.2007 г. на Областна администрация - Хасково, вписан в СВ - Ивайловград под № 19 от 05.02.2007 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ВРЪЩА преписката на Съдията по вписванията при РС - Ивайловград за извършване на исканото отбелязване на новите обстоятелства. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
24 Гражданско дело (В) No 421/2008 Частни жалби ЗЕМИНВЕСТ ЕАД - СОФИЯ ИВАЙЛО АД - ИВАЙЛОВГРАД Определение от 17.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 20/22.07.2008 г., постановено по гр.д.№ 33/2007 г. на РС - Ивайловград, с което е осъден ищеца по делото "Земинвест" ЕАД - гр.София да заплати на ответника "Ивайло" АД в ликвидация - Ивайловград сумата 2718 лева, представляваща разноски съобразно прекратената част на делото, поради оттеглянето на иска. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
25 Гражданско дело (В) No 422/2008 Частни жалби М.Т.Б. Н.Н.И.,
В.Т.В.
Определение от 25.09.2008г.
Отмeня определение №773 от 01.07.2008г.,постановено по гр.д.№607 по описа за 2008г. на Районен съд-Хасково с което е било прекратено производството по делото. Връща делото на Районен съд-Хасково за продължаване на съдопроизводствените действия по него. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
26 Гражданско дело (В) No 424/2008 Частни жалби П.Ж.П.,
А.Н.П.
П.И.А.,
Д.Ж.А.,
СТЕТОН ООД ХАСКОВО,
ЕВРОБАНК АД СОФИЯ, КЛОН ХАСКОВО,
М.М.Х.,
Т.И.С.
Определение от 17.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, като неоснователна, частна жалба с вх.№ 3925/21.05.2008 г. подадена от П.Ж.П. и А.Н.П.,***, ж.к.Бадема, бл.6, ап.62, вх.Г, ет.8 против Разпореждане от 29.04.2008 г. на РС - Димитровград, с което на основание чл.100, ал.2 от ГПК /отм./ исковата молба е била върната на жалбоподателите.
 
27 Гражданско дело (В) No 425/2008 Жалби М.Х.Ю. Ц.Х.С.,
Г.Х.И.,
А.Х.А.,
С.А.И.,
И.А.М.,
Ю.В.Ю.
Решение от 23.09.2008г.
Оставя без разглеждане жалба с вх.№ 13574/31.07.2008 г. подадена от М.Х.Ю. *** против Протокол от 28.07.2008 г., постановен по изп.дело № 13/2008 г.на Държавен съдебен изпълнител Марияна Павлова с район на действие РС - Хасково, като недопустима. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
28 Гражданско дело (В) No 426/2008 Частни жалби ОБЩИНА- ИВАЙЛОВГРАД Г.Т.К. Определение от 19.09.2008г.
Потвърждава Разпореждане № 30 на РС - Ивайловград от 15.08.2008 г., постановено по Ч.гр.д.№ 19 по описа на съда за 2008 г.
 
29 Гражданско дело (В) No 430/2008 Частни жалби М.В.Б. Д.С.Б.,
К.Д.Б.,
Д.Д.Б.
Определение от 17.09.2008г.
Отмeня Разпореждане от 30.05.2008г. на Районен съд Хасково, с което първоинстанционният съд е върнал въззивна жалба вх.№ 5297/24.03.2008г.ВРЪЩА делото на Хасковски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на въззивна жалба с вх.№ 5297 / 24.03.2008г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
30 Гражданско дело (В) No 435/2008 Частни жалби ОБЩИНА- ИВАЙЛОВГРАД Г.М.М. Определение от 24.09.2008г.
Потвърждава Разпореждане № 31 на РС - Ивайловград от 15.08.2008 г., постановено по ч.гр.дело № 20 по описа на същия съд за 2008 год.
 
31 Гражданско дело (В) No 437/2008 Частни жалби С.М.М.   Определение от 24.09.2008г.
Отмeня разпореждането на Хасковския районен съд, постановено на 25.07.2008 г. по ч.гр.дело № 697/2008 г. по описа на същия съд, с което съдът е върнал подадената частна жалба от С.М.М. с ЕГН-********** *** против определението на РС - Хасково, постановено по същото дело. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
 
32 Гражданско дело (В) No 439/2008 Жалби П.Д.К. БУЛТРЕЙДИНГ ООД-СТАРА ЗАГОРА Определение от 25.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от П.Д.К., ЕГН-********** *** действията на ЧСИ - Самуил Пеев с район на действие - Хасковския окръжен съд по изп.дело № 20088740400259/2008 г. изразяващи се в опис на недвижими имоти, извършен на 22.08.2008 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по Вч.гр.дело № 439/2008 г. по описа на ОС - Хасково.
 
33 Гражданско дело (В) No 440/2008 Жалби М.Д.Д.,
М.Х.Д.,
Д.В.Д.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДИМИТРОВГРАД,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО
Определение от 24.09.2008г.
Оставя без разглеждане като недопустима жалба вх.№5705/01.08.2008г. подадена от М.д.Д.,М.Х.Д.,Д.В.Д.,*** против Решение №250/10.07.2008г. на РС-Димитровград по гр.д.№657 по описа на съда за 2008г.,с което е прекратено настаняването на детето Руска Миткова Демирева извън семейството. Прекратява производството по въззивно гр.д.№440 по описа на ОС-гр.Хасково за 2008г.
 
34 Гражданско дело (В) No 442/2008 Жалби М.Д.Д.,
М.Х.Д.,
Д.В.Д.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДИМИТРОВГРАД,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО
Определение от 24.09.2008г.
Оставя без разглеждане като недопустима жалба вх.№5706/01.08.2008г. подадена от М.Д.Д.,М.Х.Д.,Д.В.Д.,*** против Решение №251/10.07.2008г. на РС-Димитровград по гр.д.№ 658 по описа на съда за 2008г.,с което е прекратено настаняването на детето М. Миткова Демирева извън семейството. Прекратява производството по въззивно гр.д.№442 по описа на ОС-гр.Хасково за 2008г.
 
35 Гражданско дело (В) No 443/2008 Частни жалби Г.Х.Т.   Определение от 19.09.2008г.
ОБЕЗСИЛВА Определение№ 147 от 30.07.2008 г. на Районен съд - гр.Свиленград, постановено по гр.д.№ 155 по описа на съда за 2008 год. ПРЕКРАТЯВА производството по делото, образувано по молба с вх.№ 2907/21.05.2008 год. на РС - Свиленград от Г. Х.Т. ***.
 
36 Гражданско дело (В) No 444/2008 Частни жалби Н.Й.М.   Определение от 26.09.2008г.
Потвърждава Определение на РС - Димитровград от 07.07.2008 г., постановено по искова молба вх.№ 4687/23.06.2008 г. по описа на съда за 2008 год., с което е била върната исковата молба на Н.Й.М. ***.
 
37 Гражданско дело (В) No 445/2008 Частни жалби С.Ш.А. БУРГАСКИ ИМОТИ АД, КЛ.БУРГАС,
П.Ж.Ж.
Определение от 25.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба с вх.№ 10621/23.23.06.2008 г. от адв.Н.Маркова и адв.Н.Стоянова в качеството им на пълномощници на С.Ш. *** срещу Определение № 648/18.06.2008 г. на Хасковски районен съд, постановено по гр.дело № 669 по описа на съда за 2008 год.
 
38 Гражданско дело No 10048/2008 Облигационни искове за непозволено увреждане М.П.Д. Ч.Я.К. Определение от 30.09.2008г.
 
39 Гражданско дело No 10055/2008 Дела от и срещу търговци ЕРАТО ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЕТ "БЛАГОВЕСТ СЛАЕВ" ГР.БАНСКО Определение от 15.09.2008г.
Прекратява производството по делото и изпраща същото по подсъдност на РС - Хасково.
 
40 Гражданско дело No 10106/2008 Допускане на обезпечение Н-ПЛЮС ООД - ГР. ХАРМАНЛИ   Определение от 12.09.2008г.
ОТМЕНЯ допуснатото с Определение № 469 на ПАС от 23.07.2008г по молба на "Н-ПЛЮС" ООД гр. Харманли, обезпечение на бъдещ отрицателен установителен иск против Веселина Василева Динева от гр. Хасково чрез спиране изпълнението по изп.д.№ 397/2007г по описа на ЧСИ Самуил Пеев рег. № 874, район на действие - Окръжен съд Хасково. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПАС в едноседмичен срок от съобщението на молителя, че е обявено.
 
41 Гражданско дело No 10125/2008 Искове по СК П.С.К. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО Решение от 24.09.2008г.
Допуска пълно осиновяване при условията на чл.61 от СК на малолетното дете Стефани Златанова Владимирова, родена на 03.07.1998 г. в гр.Хасково, ЕГН ********** от майка Маргарита Георгиева Владимирова, ЕГН ********** и баща - Златан Методиев Владимиров, ЕГН ********** от осиновителя П.С.К., ЕГН ********** ***. ДОПУСКА промяна в бащиното и фамилното име на детето Стефани Златанова Владимирова, която за в бъдеще да носи имената Стефани Пламенова Крумова. Да се състави нов акт за раждане на детето, в който осиновителят П.С.К. да бъде вписан като родител на детето. ДОПУСКА пълно осиновяване при условията на чл.61 от СК на малолетното дете Даниела Златанова Владимирова, родена на 03.07.1998г. в гр.Хасково, ЕГН ********** от майка Маргарита Георгиева Владимирова, ЕГН ********** и баща - Златан Методиев Владимиров, ЕГН ********** от осиновителя П.С.К., ЕГН ********** ***. ДОПУСКА промяна в собственото, бащиното и фамилно име на детето Даниела Златанова Владимирова, което за в бъдеще да носи имената Мария Пламенова Крумова. ДА СЕ СЪСТАВИ нов акт за раждане на детето, в който осиновителят П.С.К. да бъде вписан като родител на детето. Препис от решението след влизане в сила да се изпрати на Община Хасково. Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Пловдив в 7-дневен срок от днес.
 
42 Гражданско дело No 10141/2008 Искове за осиновяване В.З.П.,
В.О.А.П.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО Решение от 01.09.2008г.
Допуска пълно осиновяване на детето Алие Мариева Василева, родена на 15.02.2008г. в Хасково от майка Мария Василева Василева, баща - неизвестен от осиновителите В.О.А. - П. и В.З.П. ***. допуска промяна на собствено, бащино и фамилно име на детето Алия Мариева Василева, което за в бъдеще ще носи името В. василева П.. да се състави нов Акт за раждане, в който осиновителите да бъдат вписани като родители. препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Хасково за изпълнение. решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ПАС.
 
43 Гражданско дело No 10144/2008 Искове по СК Г.Ю.Х.,
Г.М.Я.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО Решение от 04.09.2008г.
ДОПУСКА пълно осиновяване на детето ЯНИ РАДКОВ ЯНЕВ, ЕГН **********,***, от майка Радка Янева Юлиянова и баща - неизвестен, от осиновителите Г.Ю.Х., ЕГН ********** и Г.М.Я., ЕГН ********** ***, област Хасково. ДОПУСКА промяна на собственото, бащиното и фамилно име на детето Яни Радков Янев, като за в бъдеще детето да се именува ГЮРАЙ Г.М.. Да се СЪСТАВИ нов акт за раждане на детето, в който осиновителите да бъдат вписани като родители.
 
44 Гражданско дело No 10145/2008 Искове по СК Н.В.Д.,
Ж.В.Д.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО Решение от 04.09.2008г.
ДОПУСКА пълно осиновяване на детето Ж.В.Д., ЕГН **********, роден на 18.06.1995г. от майка - К.И.Т. и баща В.А.Д., от осиновителката Н.В.Д., ЕГН ********** ***. ДОПУСКА промяна на собственото име на детето Ж.В.Д., като за в бъдеще детето да се именува със собствено име РОСЕН. Да се състави нов акт за раждане на детето, в който осиновителката да бъде вписана като майка на детето.
 
45 Гражданско дело No 10146/2008 Допускане на обезпечение П.З.Н. М И Н ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД - ГР.ХАСКОВО Определение от 01.09.2008г.
ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на бъдещ иск с правно основание чл. 29 ал.1 от ЗТР , който П.З.Н. с ЕГН ********** с посочен постоянен адрес *** и с посочен упълномощен представител по чл. 39 ал.1 от ГПК - адв. Борислав Димитров Захариев от гр. София ул. " Порто Лагос " № 7 вх. Б ап.18, ще предяви против " М и Н Интернационал " ООД със седалище и адрес на управление в гр. Хасково бул . " България " № 116 ет. 5 ап. 17 рег. в Търговският регистър към АВ с ЕИК 126176451 ", чрез :
НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА ВЪРХУ: 1. Недвижим имот с идентификатор 77195.709.22.3 по кадастралната карта на гр. Хасково одобрена със заповед № РД -18-63 / 05.10.2006 г. на изпълнителният директор на АК - София , представляващ магазин № 27 преустроен с разрешение за строеж № 516/06.10.1999 г. в шест броя магазини и кафене , находящ се в гр. Хасково ж. к. " Орфей " югоизточно от бл. 34 , с площ от 240 кв. м. построен върху държавен парцел с идентификатор 77195.709.22, собственост на "М и Н Интернационал " ООД , по нотариален акт № 139 т.2 рег.№ 4403, д. № 457/2000г. и нотариален акт № 141 т. 2 рег. № 4445 д. № 459 /2000 г. - двата на Владилена Сиртова -нотариус с № 079 по рег. на Нотариалната камара. 2. Недвижим имот с идентификатор 77195.721.66.1.11 по кадастралната карта на гр. Хасково , одобрена със заповед № РД -18-63 / 05.10.2006 г. на изпълнителният директор на АК - София , представляващ помещение на партерен етаж на десететажна сграда - жилищен блок, застроено на 62 кв. м. в югозападната част на партерният етаж на сграда с идентификатор № 77195.721.66.1, построена в общински поземлен имот с идентификатор 77195.721.66, собственост на "М и Н Интернационал " ООД по нотариален акт № 79 т. 1 рег.№ 4226, д.№ 325/2002г. на Владилена Сиртова -нотариус с № 079 по рег. на Нотариалната камара .
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за налагането на запор върху банкови сметки на ответника " М и Н Интернационал "ООД , а именно : банкова сметка с IBAN BG 58 UNCR 7630 1036 0990 70 , банкова сметка с IBAN BG 58 UNCR 7630 1036 0990 95 двете в "Уникредит Булбанк АД " и банкова сметка с IBAN BG 37 PIRB 7324 1736 0020 83 в "Банка Пиреос България "АД както и искането за налагане на запор върху: 25 дружествени дяла от " М и Н Интернационал " ООД със седалище и адрес на управление в гр. Хасково бул . " България " № 116 ет. 5 ап. 17 рег. в Търговският регистър към АВ с ЕИК 126176451 собственост на Йенс Герд Мадел 25 дружествени дяла от " М и Н Интернационал " ООД със седалище и адрес на управление в гр. Хасково бул . " България " № 116 ет. 5 ап. 17 рег. в Търговският регистър към АВ с ЕИК 126176451 собственост на Пенка Златинова Мадел.
ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за предявяване на иск с пр. осн . чл. 29 от ЗТР от страна на П.З.Н. с ЕГН ********** с посочен постоянен адрес *** и с посочен упълномощен представител по чл. 39 ал.1 от ГПК - адв. Борислав Димитров Захариев от гр. София ул. " Порто Лагос " № 7 вх. Б ап.18 против " М и Н Интернационал " ООД със седалище и адрес на управление в гр. Хасково бул . " България " № 116 ет. 5 ап. 17 рег. в Търговският регистър към АВ с ЕИК 126176451 ",считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение .
ЗАДЪЛЖАВА П.З.Н. с ЕГН ********** с посочен постоянен адрес *** и с посочен упълномощен представител по чл. 39 ал.1 от ГПК - адв. Борислав Димитров Захариев от гр. София ул. " Порто Лагос " № 7 вх. Б ап.18 , в 3 дневен срок от изтичане на определеният му едномесечен срок, да представи доказателства за предявяването на бъдещият иск в определеният му срок. В случай , че такива не бъдат представени делото да се докладва за служебна отмяна на допуснатото обезпечение.
За определените обезпечителни мерки да се издаде на молителя обезпечителна заповед.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Апелативен съд -Пловдив в едноседмичен срок , който за молителя тече от датата на връчването му , а за ответника от деня в който му е връчено съобщението за наложените обезпечителни мерки.

 
46 Гражданско дело No 10149/2008 Дела от и срещу търговци ВИТО-95 ООД - ГР. СТАРА ЗАГОРА КАТАРЖИНА ЕСТРЕЙТ ЕООД Определение от 26.09.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 149/2008г, по описа на Хасковски окръжен съд, поради оттегляне на иска. Определението подлежи на обжалване пред Пловдивски апелативен съд в едноседмичен срок от съобщението му на страните по делото.